ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6022101321   นางสาวชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6022101344   นางสาวธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6022101346   นางสาวธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6022101398   นายเมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6022101428   นายสรศักดิ์   ชูไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6022101435   นางสาวสุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6122101313   นางสาวกิตติมา   เงินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6122101416   นายวราพงค์   ณ ลำพูน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6122301001   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6122301003   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6122301008   Mr.Samlarn   Kasyxongdeth : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6122501001   นางสาวกรรณิกา   ฮามประคร : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6222101005   นายธนายุทธ์   คำชด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101015   นางสาวศศิวิมล   ต้นเกตุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101018   นางสาวอรญา   ศรีเกียรติศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101019   นายพงศธร   สีทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101317   นางสาวจารวี   สวัสดิ์ไธสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101366   นางสาวเบญจภา   สิทธะนงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101401   นางสาววทันยา   ทรัพย์เจริญไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง