ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101302   นางสาวกนกพร   เป็งเมืองมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101304   นางสาวกมลชนก   เยี่ยมมิ่ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101305   นางสาวกมลวรรณ   กองคำ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101306   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101307   นางสาวกษมา   ชัยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101310   นางสาวกัลยาณี   ปวงจักร์ทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101311   นายกิตติพงศ์   ผิวคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101312   นางสาวเก็จมณี   วิเลศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101315   นางสาวจตุภรณ์   ปานหลุมเข้า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101317   นางสาวจารวี   สวัสดิ์ไธสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101318   นางสาวจารุกัญญ   ฉลาดคำ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101319   นายจารุกิตติ์   จันต๊ะพงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101320   นางสาวจินตนา   วิริยสามารถ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101321   นายจิรกิตต์   สุดใจคุณานุรักษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101323   นางสาวจีรนันท์   ติ๊บหน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101324   นางสาวจีรพรรณ   ยิ้มสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101325   นางสาวจีรภา   ดอนปัน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101326   นางสาวจีราพร   พงษ์กลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101327   นางสาวเจษราภรณ์   วงศ์ศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101328   นางสาวชฎากาญจน์   หลวงปางอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101329   นางสาวชนมล   ตรีพาทย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101330   นางสาวชวิศา   วงค์ดาราวรรณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101331   นายชินวุฒิ   จันต๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101332   นางสาวชุติมน   ทากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101333   นางสาวฐรินภรณ์   ภูมิพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101334   นายฐากูร   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101335   นายฐิติวัฒน์   บัณฑิตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101336   นายณราพงษ์   ปูแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101337   นางสาวณัฐณิชา   ปินใจรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101338   นายณัฐดนัย   กุนาจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101339   นายณัฐดนัย   คำมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101341   นางสาวดวงกมล   ยากันทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101342   นางสาวทิพย์ลาวัลย์   ปาอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101343   นายธนกร   คุ้มพร้อม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101344   นายธนพล   ชมภูชิต : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101345   นายธนภัทร   เขียวแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101346   นายธนภูมิ   ธรรมชาติเสริม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101347   นายธนวิทย์   อาสนาทิพย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101348   นายธนาธร   กสิกรรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101349   นายธนาธิป   ศิริญาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101350   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101351   นางสาวธัญญารัตน์   กันทาวิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101352   นายธีรพัฒน์   โนรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101353   นายธีรภัทร   พรหมศร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101354   นายธีระวัฒน์   พ่อนามแดง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101356   นางสาวนธพร   หนองคาย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101357   นายนพวิชญ์   ไวยารัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101358   นางสาวนภัสกมล   ภู่ชินาพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101359   นางสาวนฤมล   เกษมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101360   นางสาวนฤมล   สุวรรณโน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101361   นางสาวนัทริกา   จินะกาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101362   นางสาวนิติภรณ์   กาชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101363   นางสาวนิธิพร   บรรจงปรุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101364   นางสาวนิสรา   แพงน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101365   นางสาวบัณฑิตา   พิมพา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101366   นางสาวเบญจภา   สิทธะนงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101367   นางสาวเบญจมาภรณ์   บุญมาตุ้ย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101368   นางสาวเบญจวรรณ   ครองยุทธ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101369   นายปฏิภาณ   เกิดสว่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101370   นางสาวปณิตา   กอนแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101371   นางสาวปทุมพร   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101373   นางสาวประดับศรี   พันพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101375   นางสาวปรีณาพรรณ   จันสมดี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101376   นางสาวปาริฉัตร   แสนกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101377   นางสาวปิฏัฐตรากร   คิดอ่าน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101379   นายพงสกร   อุดติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101381   นางสาวพฤกษา   เบ้าจรรยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101382   นางสาวพัชริดา   กันทะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101383   นางสาวพิชญาภา   ภูริศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101384   นายพิธพัฒน์   สีเขียว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101385   นางสาวพิสุทธิณีย์   บุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101386   นายพีรพัท   คำอ้าย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101387   นางสาวเพ็ญศิริ   เรืองสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101389   นางสาวภัทรวดี   ทองน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101390   นายภัทราวุธ   ธรรมจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101391   นางสาวภัสรัค   ราพิงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101392   นายภาณุวัฒน์   โพธินาม : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101393   นายภานุวัฒน์   ธานี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101394   นายภาสกร   โชติเรืองนภา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101395   นางสาวมาลี   แยแปงกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101396   นางสาวรวิสรา   โรจน์นครินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101397   นางสาวรัญชิดา   สุขคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101399   นางสาวรินลณี   วิมนโนช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101400   นางสาวลลิดา   สีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101401   นางสาววทันยา   ทรัพย์เจริญไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101402   นางสาววทิยาพร   วงศ์ประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101404   นางสาววนิดา   กุดหินนอก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101406   นายวรานนท์   นนท์ศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101407   นายวัชรพล   ปัดมะริด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101408   นายวัชระ   ไชยเมืองชื่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101409   นายวัชรินทร์   จะหา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101410   นายว่าจ้าง   แซ่ว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101411   นายวิชชากร   นากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101412   นางสาววีรภัทรา   จะวรรณะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101413   นายศตวรรษ   แก้วมูลมุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101415   นางสาวศศิธร   อินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101417   นางสาวศิริเนตร   จิตรสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101418   นายศุภกานต์   ใจน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101419   นางสาวศุภรดา   แสงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101420   นายศุภวิชญ์   วงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101422   นางสาวสมศรี   พิลาสชวนพิศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101423   นายสรวิชญ์   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101425   นายสรายุทธ   โพธิ์ทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101426   นางสาวสโรชา   นาคยอดทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101427   นายสหรัฐ   สูบกำปัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101429   นางสาวสิริวิมล   พิมสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101430   นางสาวสุดารัตน์   พุงขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101431   นางสาวสุดารัตน์   โม่งปราณีต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101432   นางสาวสุทธิดา   โนจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101433   นางสาวสุธิดา   เฟื่องฟู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101434   นางสาวสุพัตรา   มาคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101435   นางสาวหนึ่งฤทัย   มีโชคชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101436   นางสาวหัทยา   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101437   นายอนุรักษ์   มุ่งพันกลาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101438   นายอนุรุท   ตีที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101439   นายอภิรัตน์   ฤดีมรดก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101440   นายอัครภูมิ   แก้วสมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101441   นางสาวอัจฉรา   ใฝ่หางาน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101442   นายอาทิตย์   ไปยะโพธิ์ศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101443   นางสาวอารยา   นันทเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101444   นายอินทรีย์   ติลาจันทร์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101445   นางสาวอินธุอร   ยอดคีรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222102001   นายเขมวัฒน์   ต๊ะดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102002   นายจักรกฤษณ์   บุบผามาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102003   นางสาวจันทกานต์   ชิดปราง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102004   นางสาวจิราพร   เผล่อโต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102005   นายญาณพัฒน์   โพชี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102006   นายณัฐกานต์   ชื่นสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102007   นายณัฐพงศ์   มนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102008   นายทิวากร   สิงขรวิภา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102009   นายธนพร   ตรีเพ็ชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102010   นางสาวธิตานันทร์   ศรีคาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102011   นายธีรภาพ   ทิมกลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102012   นางสาวนริศรา   ศรีคำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102013   นายพุฒินันท์   อนันเต่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102014   นายภัทรพงศ์   สุขสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102015   นายยุทธกิจ   พวงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102016   นายวิษณุ   สาระจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102017   นายศราวีร์   กุศลศีลธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102018   นายศิวกร   เลิศพันราย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102019   นางสาวสโรชา   รัตนวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102020   นายสหรัฐ   ภูมิเรศสุนทร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102021   นางสาวสาวินี   ขมขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102022   นายสิทธิพงษ์   นนยะโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102023   นางสาวสุชานาถ   รุ่งศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102024   นางสาวแสงจันทร์   กอบกุลปิยการ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102025   นายอัษฎายุท   อุทัยประดิษฐ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102026   นายไชยพศ   แซ่จาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222102028   นายมาโนชญ์   กวางทู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง