ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6203101310   นายชัยพร   ไชยคุณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101314   นายฐิติรัฐ   อุทัยนา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101317   นายธนพัฒน์   มีสนุ่น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101325   นายนันทชัย   สอพอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101340   นายรัฐภูมิ   วงษา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203102306   นายเทพทัต   โสมนัส : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6204101324   นายนันทิศ   เชี่ยวชาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101320   นางสาวจุฑามาศ   หล้าทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6209102318   นางสาววรรณวิศา   เมืองสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102322   นางสาวศิริลักษณ์   ชาวทะเล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102332   นายอเล็กซานเดอร์   เสนทาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6214102376   นายวศิน   น้าประเสริฐ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102400   นายอธิษฐ์   แก้วเขียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง