ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 3
คณะวิทยาศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4
คณะศิลปศาสตร์ 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 22
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล