ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 26
กองกลาง 26
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
วิไลวรรณ ธงงาม
วรภาส ปูระณะพงษ์
ประนอม จันทรังษี
สุนัดดา สัตตวัตรกุล
อาจันทร์ อยู่นาน
ปราณี พันธุ์วุฒิ
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
นวลนิตย์ สกุลทอง
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
ภิญญาพัตร์ ทองงาม
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
พัชรี คำรินทร์
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
เบญจพร ปานดี
กมล กล่อมมิตร
ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
รลิสฐิตา ถมทอง
กาญจนา ถาแก้ว
สิริพูน มณี
จักรพันธ์ อารีศรีสม
ภาวิต แก้วมา
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
กิริยา ทิพย์โอสถ
พนิตนันท์ อินทราวุธ
คณะผลิตกรรมการเกษตร 5
คณะบริหารธุรกิจ 3
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 3
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 4
ศูนย์ภาษา 1
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 74
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล