ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905204332   ประไพรพักตร์   เรืองศรี : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6003104321   ปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6012106303   กวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6012106311   จิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6012106322   ณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6012106330   ธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6103103327   นางสาวนันทภัทร   เอี่ยมนอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6103103328   นางสาวนิภาดา   โททอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6103103329   นางสาวนุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6103103330   นางสาวปณิดา   พวงนิลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 1ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 1ชั่วโมง
6106101443   นายศาสตรา   โกติแพง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101460   นายอนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103415   นางสาววลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6106103419   นางสาววิลาวัลย์   พูลเมธี : บัญชี 1ชั่วโมง
6109101012   นางสาวเกศินี   กฤษณเศรณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101070   นางสาวสุกานดา   ดอนไพรศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101078   นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ลายทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102321   นางสาวนัยนา   สลีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102322   นางสาวนีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102343   นางสาวศรุดา   จีรภัทรวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6201105301   นางสาวกันติชา   รถมณี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201105319   นางสาวปัจศวีวรรณ   วสะยางกูร : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201122030   นายพิทยุตม์   นิ้มสันติเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125303   นายกรธวัช   นนทนาคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6205101304   นางสาวกฤตพร   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105313   นางสาวจีรภรณ์   กุณราชา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101313   นายไกรสร   พงษ์ศรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102313   นางสาวกาญจนา   ลุงบิ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102330   นางสาวชนัญธิดา   วงค์อ่วน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206103305   นางสาวกรกนก   กุลโน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103306   นางสาวกรีชฎา   พุกจินดา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103353   นางสาวนารา   ไม้รัง : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101012   นางสาวชนันพร   ทับลือชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101055   นางสาวอรณิชา   ขจรขจายกิตติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6212107306   นางสาวรุ่งฟ้า   แจ้งเพียร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6212107307   นายศราศิษฎ์   อาวุธ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102358   นางสาวพัชรา   พลนาคู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102362   นางสาวพิมญาดา   นันทะเสน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102367   นางสาวภัณฑิรา   เพียรุ้ย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102368   นางสาวภัสสร   บัวขาว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102371   นางสาววนัชพร   ชะนะคงกะพรรณ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102374   นางสาววริศรา   แสงโสรจสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102378   นางสาววิจิตรา   เกษี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102396   นางสาวสุวนันท์   ฉัตรแก้วสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102398   นางสาวหทัยรักษ์   ทัพเสลา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102402   นางสาวอรพิน   ประจันบาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102403   นางสาวอรยา   ดีสม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102405   นางสาวอริสรา   ดอนกลาง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง