ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101302   กฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102341   นายสมหมาย   สุขพี้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5905104393   สุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6004101302   กนิษฐา   บุญเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101304   กรรวี   จันทสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101305   กรวิชญ์   เชิงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101309   กาญจนา   เก่งกาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101310   กิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101311   เกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101313   คฑาวุธ   อินทรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101314   คเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101317   จักรพงษ์   สุจิราทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101321   เจนณรงค์   อิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101322   ชาญวุฒิ   จายะกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101323   ชาตรี   ใจเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101325   ฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101327   ฐิติสรร   วชิระอรุณวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101329   ณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101331   ณัฐกร   บุรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101335   ณัฐภัทร   บุญชุ่มใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101336   ณัฐยศ   ผิวศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101343   ทัพพ์   พุทธิเมธากุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101351   นวพล   นรเดชานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101353   ปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101357   พงศ์ศักดิ์   พงษ์ตุ้ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101363   ภัคพล   บำรุงเกียรติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101365   ภาสกร   เหมืองทองมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101370   รวิภาส   สมูลดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101373   วรพรรณ   อ่อนเอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101383   ศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101386   สุทธิพร   ขัติปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101387   สุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101388   สุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101390   สุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101392   หลู่   คำแหลง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101393   อนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101394   อภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101397   ออมสิน   หงษ์อ่อนสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101400   สิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102302   กนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102305   เกสรา   ดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102313   ฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102345   นางสาวอัญชิสา   วสุสุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004108301   กนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108306   ณัฐชยา   ต้อนรับ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108307   ณัฐมน   เพชรศิริพันธุ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108309   นิภาพร   รุ่งเรืองชัยศรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108315   ฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6006102453   เพชรพลอย   ผาวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101323   นายณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101345   นางสาวนลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101376   นายวันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102303   นางสาวเก็จมณี   แสวงดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104103302   นางสาวกมลพรรณ   ขุนแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103306   นางสาวกัญญาวีร์   แก้วประดับ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103309   นางสาวฉัตรกาญจน์   จันทะพุธ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103314   นางสาวตวิษา   ปังสกุลยานนท์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103333   นางสาวศศิวิมล   สายยิ้ม : เคมี 6ชั่วโมง
6104103338   นางสาวอนุชสรา   โพธิ์ทอง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103341   นางสาวอัญชลี   ศรีทานนท์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 6ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104304   นางสาวเบญจมาศ   โชติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105304   นางสาวจันทร์จิรา   ขัติรัตน์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105306   นางสาวชนาภัทร   คำดี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105312   นายบัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105318   นางสาวรัตติกาล   จักรวาลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105322   นางสาวสิริยากร   จันทร์เพ็ง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105323   นายอติรุจ   ขยัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104108302   นางสาวธมกร   กิตติวิบูลย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104108304   นางสาวศิวิตา   มูลมาวัน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109305   นางสาวสุขิตา   กระแสเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109306   นางสาวอรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109307   นางสาวปรางณภัส   ศิลปเสริฐ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6114102380   นายกัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6204101301   นายกฎกฤษ   รัตนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101302   นายกรเกียรติ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101304   นางสาวกรองกาญจน์   แสนผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101305   นายเกียรติศักดิ์   แซ่โซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101306   นายไกรสนธ์   ผัดเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101307   นายคณาธิป   คุณยศยิ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101308   นายจารุกิตติ์   ธีระสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101310   นายจิรวัฒน์   โปธา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101311   นายชยพล   ลาภเปี่ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101312   นายชาญสิริ   บุญจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101313   นายฐิติกร   ชัยวัฒนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101315   นายณัฐกิตติ์   หงษ์ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101316   นายณัฐวุฒิ   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101317   นายเดชาวัต   ยุติธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101318   นายธนโชติ   พงษ์ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101319   นายธนะรัชต์   ซ่ามยอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101320   นายธีระวัฒน์   เลาว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101322   นายนรภัทร   แคว้งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101324   นายนันทิศ   เชี่ยวชาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101325   นางสาวนิตยา   สุขเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101327   นายบุณยวัฒน์   กวางต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101329   นางสาวประกายมุข   จีราคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101330   นายประสิทธิ์   วิชาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101333   นางสาวพนิตพร   ปินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101334   นางสาวพรชนก   ชัยมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101335   นายพละทูน   ปุญโญรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101336   นางสาวพิมพ์ประภา   ชามะรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101338   นางสาวเพ็ญลักษณ์   บุญพูน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101339   นายภัทรภูมิ   โชคระดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101342   นางสาวมนทกานต์   แก้วโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101343   นายเมฆินทร์   จีนะวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101345   นางสาวรังสิมา   แก้วโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101346   นางสาวรัตนาพร   บุตรวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101348   นางสาววิภาวี   เครื่องพนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101349   นางสาวศตพร   ทองสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101352   นายศิลาดล   ประคองธนะพันธุ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101353   นางสาวสกุณา   ธนาเสถียร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101354   นายสรสิช   ไชยราษฎร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101355   นายสราวุฒิ   ภัทรภูวดล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101356   นางสาวสวรรยา   กุญชรกิตติคุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101357   นางสาวสาธิดา   สมใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101358   นายสิทธินันท์   ศิริจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101359   นายสืบพงษ์   พลายประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101360   นางสาวอัจฉรา   ตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101361   นางสาวอัญญมณี   พุกแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101362   นางสาวอัญญาณี   ฤทธิ์เทวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101363   นายอัศวิน   วัฒนาประดิษฐชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101365   นางสาวประพิชญา   แสงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101366   นางสาวภิรญา   ภูริชัยธำรง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101367   นายบัญญพนต์   ชัยปรีชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204102301   นางสาวจุฑาพร   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102302   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาดีมีสุขศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102303   นางสาวชนิญญา   สุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102304   นางสาวทักษพร   เชษฐอุ่นเรือน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102305   นายธนากร   น้อยเมือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102306   นางสาวนริศรา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102307   นางสาวนวพรรษ   ใหม่คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102308   นางสาวนันธิกา   วันยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102309   นางสาวบุญญิสา   ยาวะนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102311   นางสาวมณีเนตร   เพ็ชรประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102312   นางสาวรุจรดา   ปัญญาโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102313   นางสาวศุภสุตา   ยุงประโคน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102314   นางสาวอุไรวรรณ   เทียบแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102315   นางสาววิจิตรา   รุ้งพิมาย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204103301   นางสาวกมลพร   ประเสริฐพรสุทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103302   นางสาวกวินธิดา   นาสินสอน : เคมี 6ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103304   นายประยุกต์   เขตประกร : เคมี 6ชั่วโมง
6204103306   นางสาวพิราพร   ผดุงชาติ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103307   นางสาวพิศมัย   ตาประโคน : เคมี 6ชั่วโมง
6204103309   นางสาวมานิตา   วงค์ปะละ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103310   นางสาวสุภชา   สุริวรรณ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103311   นางสาวสุวรรณี   ชุมผาง : เคมี 6ชั่วโมง
6204103312   นางสาวอรทัย   เครือสาร : เคมี 6ชั่วโมง
6204103313   นายธีรเดช   สุขป้อม : เคมี 6ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6204104302   นายจารุเดช   ธีระสมบูรณ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6204104305   นางสาวหมวย   หอมชื่น : สถิติ 6ชั่วโมง
6204105301   นางสาวกันยารัตน์   กมลสดใส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105303   นางสาวจุฑามาศ   ตาแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105306   นายญานากร   ปัญญา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105308   นางสาวธันย์ชนก   สุยะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105309   นางสาวปริศนา   มหาวงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105310   นางสาวผไทมาศ   ใจฟู : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105311   นางสาวพรพรรณ   จันทร์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105312   นางสาวยลดา   ศิริรัตน์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105314   นายวิศวยศ   เวชสิทธิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204106301   นายกรกต   ดวงแก้วกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106302   นายกรณ์พงศ์   จำปาจิรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106303   นายเจษฎา   วันดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106304   นางสาวณัฏฐพร   ศิริบูรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106305   นายณัฐกานต์   ปิ่งหย่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106306   นางสาวณัฐธยาน์   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106307   นายณัฐพงศ์   วาจามธุระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106309   นายไตรภพ   พวงชื่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106310   นายธนดล   ท่าแก้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106311   นายธนดล   ใหม่เฟย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106312   นายธนเดช   โตสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106314   นางสาวธัญลักษณ์   วงค์ใหม่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106316   นายพชร   สมบูรณ์ชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106318   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106319   นายภูวฤทธิ์   ธรรมเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106320   นายรวิภาส   หินแยง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106322   นางสาววันวิสา   ประดิษฐอุกฤษฎ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106323   นายศรายุทธ์   ราชฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106325   นายศิรชัช   สัจจาเฟื่องกิจการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106329   นายสหรัส   สงสัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106330   นายสหัสวรรษ   ใจยา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106331   นายสุรนาท   อินปิก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106333   นายอิทธิพล   ครรชิตสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6204108302   นางสาวนันทิชา   คัสเกตุ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6204108303   นางสาวพรชิตา   ธรรมใจ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6204109301   นายธรรศพงศ์   สายบุญผาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6206102452   นางสาวภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102453   นางสาวสโรชา   มะลิวรรณ : การตลาด 6ชั่วโมง
6218102340   นายธาดา   ใจตารักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง