ผู้เข้าร่วม
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
วิรัตน์ คำศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
จิราภา สุภา คณะศิลปศาสตร์
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102340   นายปรีดา   ขวาชารี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102370   นายอรชุน   เนตตกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101302   นายกร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101303   นางสาวกรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101304   นางสาวกฤตมุข   แก้วทันใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101306   นางสาวกัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101307   นางสาวกัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101308   นางสาวกานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101309   นายคมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101310   นางสาวคุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101312   นางสาวจิตรานุช   เชื้อทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   นางสาวจิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101316   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101321   นายชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101324   นางสาวณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101326   นายศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101327   นางสาวณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101329   นางสาวดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101330   นายตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101333   นายธัญญากร   บุระผากา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101336   นางสาวนภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101337   นางสาวนฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   นางสาวบงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101339   นางสาวเบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101340   นางสาวเบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101341   นางสาวพิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101342   นางสาวพิมพ์ภรณี   อริยชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101344   นายภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101345   นายภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101346   นางสาวภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101347   นายภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101349   นางสาวภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101351   นายเมธาวุธ   ทะวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101352   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101353   นางสาวจิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101354   นางสาวรัตติยากรณ์   วงษ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101360   นางสาววราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101361   นายวาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101362   นางสาววาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101364   นายวีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101365   นางสาวเวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101370   นางสาวสาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101371   นางสาวสิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101372   นางสาวสิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101373   นางสาวสุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101374   นางสาวสุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101376   นายอดิลักษณ์   ขัดมะโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101378   นายอาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101379   นายอุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101380   นางสาวอุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101381   นางสาวอุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101382   นางสาวอุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6201105301   นางสาวกันติชา   รถมณี : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105302   นางสาวกัลยรัตน์   พันวรรณ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105305   นางสาวชนิตร์นันท์   หนูผุด : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105308   นางสาวณัฐนันท์   วงศ์อูบ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105316   นางสาวนุสบา   สุขสำเร็จ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105318   นางสาวเบญจมาศ   เหลาเลิศ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105319   นางสาวปัจศวีวรรณ   วสะยางกูร : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105324   นางสาวเยาวลักษณ์   เขียวจันทร์สืบ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105325   นางสาวรุจิรา   รินต๊ะสม : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105331   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณวงศ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6205101336   นายดีพร้อม   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205101409   นายรัฐศาสตร์   ธิรินทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6212102303   นายกษิดิศ   ชมชวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6214101301   นางสาวกนกพร   นาคทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101302   นางสาวนภัทรธมณฑ์   ธนเอกพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101303   นางสาวกนิษฐา   ทุนกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101304   นางสาวกฤติมา   แพทย์คุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยากรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101308   นางสาวกัญญารัตน์   อิ่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101309   นางสาวกานต์ธิดา   แก้วเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101310   นายกิตติศักดิ์   สุขช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101311   นางสาวกวินรัตน์   โชคอุทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101312   นายจักรภัทร   ดอกแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101313   นางสาวจารุพักตร์   นพศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101315   นายจิรวุฒิ   เฮียงกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101316   นางสาวจิราภรณ์   ทลทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101318   นางสาวฉัตรวี   พงษ์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101320   นางสาวชนัญชิดา   พงศ์ศุภะมงคล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101321   นายชนาธิศ   สุพิทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101322   นายชรันดร์   กระแสร์สาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101324   นางสาวชุติกาญจน์   หน่อแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101326   นายณัฐพงศ์   มะโนเสาร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101328   นายณัฐพล   คำปาเชื้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101330   นายธนากร   สุขเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101331   นายธนิต   พรหมพิมล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101332   นางสาวธัญชนก   ปันทนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101333   นางสาวธัญวรัตน์   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101334   นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101335   นางสาวนงนภัส   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101336   นายนันทวัฒน์   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101337   นายนันทิภัคค์   โกเสนตอ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101339   นายปฐวี   ท้วมประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101340   นายปริญญา   ชุ่มเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101341   นางสาวปัทมาภรณ์   เปรื่องปราชญ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101342   นายปันชยพล   คิดรอบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101344   นางสาวปารจรีย์   ซุ่นใช้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101346   นางสาวพสุดาภา   ธิยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101347   นายพาทิศ   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101350   นายมิตรชัย   คำวีระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101352   นางสาวรัญชรี   สุขแคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101354   นางสาวลลิตา   ชนะพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101355   นายวชิรวิทย์   พวงสมบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101356   นางสาววรปีร์   สุวรรณทัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101358   นายศิรากร   เครือพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101359   นางสาวศิวาพร   ปันดอนตอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101360   นางสาวศุภกานต์   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101361   นายสมภพ   บุญมาสุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101362   นายสะอาด   เลาย้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101364   นางสาวสุธัญญา   ยมศรีเคน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101368   นางสาวอภิชญาพร   เพิ่มพวก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101370   นางสาวอมลรดา   สีดาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101371   นางสาวอาทิตยา   แม้นอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101372   นางสาวอารียา   สุนทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101373   นางสาวอิชฌนา   บุญสมหมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101374   นายกิตติพงศ์   หล่อดู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101375   นางสาวชลธิชา   คงรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101377   นายนทีกรานต์   วิภาษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101378   นางสาวนรีกานต์   คำหาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101379   นางสาวพิมประภา   มะเทวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101384   นายสุริยา   มีนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101385   นายอนาวิน   มาอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101386   นายณัฐสาร   นำบุญจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214102309   นางสาวจารุกัญญ์   ปิมปะ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102311   นางสาวจิณณ์ณณัช   จันทร์เรือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6218102303   นายกฤษณะ   ด่านปาน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102304   นางสาวกัญญารัตน์   จำปา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102308   นางสาวขวัญณรางค์   พุ่มเพชร : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102309   นายขวัญเมือง   ศรีคำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102310   นางสาวคุณัญญา   กลมกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102312   นางสาวจารุพร   อู่อินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102313   นางสาวจิราพรณ์   จิตกล้า : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102314   นางสาวจุฑามาศ   จอมจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102317   นายเฉลิมชัย   ใจพล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102318   นางสาวชณัฐรวี   ประจันทร์คีรี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102320   นางสาวชลดา   จันต๊ะยศ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102321   นายชลธิศ   แก้วเป็ง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102323   นายโชคชัย   นามใหม่ภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102324   นายโชคทวี   อภิสุนทรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102327   นายณัฐนนท์   เลิศชัยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102329   นางสาวณิชนันทร์   ชวนชัย : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102333   นางสาวตวงทอง   ปาชนะวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102338   นายธรรมรัฐ   ปิ่นเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102342   นายนพชัย   เหมยแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102344   นายนภสิทธิ์   หิรัญพงค์พันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102347   นางสาวนลินี   สืบสมุทร : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102352   นางสาวปวริศา   แก้วมรกต : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102353   นางสาวปัญจาภรณ์   พวงมาลา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102357   นายพัชรพล   ศุภรัตนพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102363   นางสาวภัสตราภรณ์   ปลอดโปร่ง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102368   นายรัชชานนท์   สิงห์คะราช : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102369   นางสาวรัชดากร   ใจคำแปง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102376   นางสาวศรัญญา   สุนทรแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102386   นางสาวอทิตยา   สุดสูงเนิน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102387   นางสาวอภิชญา   ชัยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102389   นายอภิสิทธิ์   มะลิกา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102390   นางสาวอรณี   คล้ายเนียม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102393   นางสาวกรกมล   คันธรส : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102397   นายหฤษฎ์กุล   ธนะบารมี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6222101331   นายชินวุฒิ   จันต๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง