ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 12ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 12ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101308   นางสาวกุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 12ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 12ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 12ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 12ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 12ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101323   นายเฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 12ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 12ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 12ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101341   นายทันพันธุ์   โกสุวินทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101343   นายธนกร   ลำใย : การประมง 12ชั่วโมง
6010101344   นายธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101354   นายนฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101358   นายประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101359   นายปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 12ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 12ชั่วโมง
6010101361   นายปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 12ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101377   นางสาวมณีกานต์   ชัยยา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 12ชั่วโมง
6010101384   นางสาววณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 12ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101389   นางสาวศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101391   นางสาวศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101392   นางสาวศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101394   นางสาวศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101396   นายสรชัชย์   ดาบเขียว : การประมง 12ชั่วโมง
6010101397   นางสาวศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101400   นางสาวสายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 12ชั่วโมง
6010101402   นางสาวสิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 12ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 12ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 12ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 12ชั่วโมง
6010101411   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101412   นางสาวหฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 12ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 12ชั่วโมง
6010101418   นายอนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 12ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 12ชั่วโมง
6010102301   นางสาวกรรวี   สิงห์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102305   นางสาวจินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102306   นายจิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102310   นายฐานันดร   ทิพวรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102316   นายธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102317   นางสาวธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102319   นางสาวธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102321   นางสาวนลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102322   นายนิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102326   นางสาวปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102331   นางสาวไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102339   นายศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102340   นายสาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102345   นางสาวหทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102346   นายอนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102347   นายอนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102348   นายอัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102350   นายอาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6010102351   นางสาวอารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6022101451   นายนโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 12ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 12ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 12ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 12ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 12ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 12ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 12ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101013   นางสาวพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101015   นายวชิระ   เลิศพรกุลรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101019   นางสาวสลิลทิพย์   ธิโสดา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 12ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 12ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 12ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101306   นางสาวเกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 12ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101316   นายชิติพัทธ์   ธรรมโชติ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101317   นางสาวชุติมา   ใจแสน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101318   นางสาวฐิติยา   อานุ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101320   นายณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 12ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101324   นายดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101329   นางสาวธนวรรณ   ลิ้มประเสริฐ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101330   นายธนะวัฒน์   เจริญภักดี : การประมง 12ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 12ชั่วโมง
6110101332   นายธนาวุฒิ   หมูคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101338   นายธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 12ชั่วโมง
6110101339   นายธีรศักดิ์   แก้วยองผาง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101340   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 12ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101347   นายพงศธร   เหมรา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101348   นายพงศภัค   ธรรมศร : การประมง 12ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 12ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101361   นายภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 12ชั่วโมง
6110101368   นางสาววรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101369   นางสาววราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 12ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 12ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 12ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101380   นางสาวศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 12ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 12ชั่วโมง
6110101384   นางสาวสุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 12ชั่วโมง
6110101391   นางสาวอัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 12ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 12ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 12ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102308   นางสาวชมพูนุช   เกตุสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102317   นางสาวณีรนุช   ต๊ะพิงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102324   นายธีรศักดิ์   การคนซื่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102354   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102355   นายสรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102357   นายสุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102358   นางสาวสุทธิรักษ์   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102360   นางสาวสุภัสสร   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210101001   นายกษิดิ์เดช   หมื่นกล้าหาญผจญ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101002   นายเกียรติภูมิ   ตรีแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6210101003   นายจักรกฤษณ์   สุขศิริ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101004   นายจักรพันธ์   บานจะ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101005   นายจิรายุ   คิดประเสริฐ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101007   นางสาวฌัชญาฎา   พันธ์ทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101008   นายธนธรณ์   วงศ์สุวัฒน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101009   นายธนาพร   พานุช : การประมง 12ชั่วโมง
6210101010   นายธัญญา   อาลักขิต : การประมง 12ชั่วโมง
6210101011   นายนราศักดิ์   อิ่นคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101012   นางสาวนรีภัทร   แก้วหนูนวล : การประมง 12ชั่วโมง
6210101013   นางสาวนันทนา   จันทภาโส : การประมง 12ชั่วโมง
6210101014   นายนิพนธ์   ตีชัยรัมย์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101015   นายบุณวัทน์   บุญล้อม : การประมง 12ชั่วโมง
6210101016   นางสาวเบญจมาศ   สนธิรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101017   นางสาวรวีภา   มีถาวร : การประมง 12ชั่วโมง
6210101018   นางสาววริษฐา   ไชยทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 12ชั่วโมง
6210101020   นายสุนัย   นิลดาศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101023   นายหัสนัย   โชติรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 12ชั่วโมง
6210101025   นายอินทรี   ทรัพย์สมบูรณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101026   Mr.Channarith   Heng : การประมง 12ชั่วโมง
6210101027   นางสาวจิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101028   นายธีระศักดิ์   วิริยะพานิช : การประมง 12ชั่วโมง
6210101029   นายพสธร   งามสุวรรณวงษ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 12ชั่วโมง
6210101031   นายหัสนัยน์   เกี๋ยงศิลา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 12ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101304   นางสาวจินดารัตน์   ช่างหล่อ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 12ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 12ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 12ชั่วโมง
6210101308   นางสาวณัชยา   โสภารินทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101309   นางสาวณัฐฌา   ศรีละออง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101310   นายณัฐพล   ม่วงยิ้ม : การประมง 12ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 12ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 12ชั่วโมง
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101322   นายปวิน   คำราพิช : การประมง 12ชั่วโมง
6210101323   นายปัฐวี   โพธิ์ภักดี : การประมง 12ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 12ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101327   นายภูมรินทร์   สิงห์ทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101328   นายภูมิ   ถึงคุณ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101329   นายภูมิกร   มาดี : การประมง 12ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 12ชั่วโมง
6210101333   นายวิธวินท์   ชุ่มมงคล : การประมง 12ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101335   นางสาวศิริรัตน์   ศรีแสนตอ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 12ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 12ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 12ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 12ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 12ชั่วโมง
6210101345   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 12ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 12ชั่วโมง
6210101348   นายสิทธิพงษ์   พรหมสวัสดิ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101349   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 12ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102303   นายเกษมสันต์   สุขแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102311   นายธนพล   ทับทิมศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102313   นายธีรดนย์   สารผล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102314   นายปฏิพัทธ์   ตาวัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102317   นายพศิณ   ธงชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102322   นายกฤศ   กิจพิทักษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102323   นายชนกานต์   ญาณสาร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102324   นายธิติพงษ์   ชาติไทย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102326   นายวันชนะ   ปัญญาฟู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6210102327   นายอิทธิพล   ภู่วนิช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง