ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 6ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006104360   นางสาวธีระดา   วันควร : การเงิน 6ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6105101304   นายกฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101379   นางสาววรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102358   นายธีรภัทร   พรมกร : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102410   นางสาววัชรมน   ครุนันท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102417   นางสาวศศิกานต์   คำปันแสน : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102418   นางสาวศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102421   นางสาวศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103302   นางสาวกชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6114102380   นายกัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101304   นายกัณฑ์กฤช   สมบัติคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101310   นายชานนท์   พวงมาลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101350   นายศุภกฤต   นรารุจนันท์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101356   นายสุรพงษ์   จิตรไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102350   นายตะวัน   กันทะตั๋น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102358   นายธนวัฒน์   ชูรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102399   นายพล   พลานุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102488   นางสาวสิริรัตน์   หนูทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201105345   นายนรบดี   แม่นยำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201113301   นางสาวกนกกร   กันไชย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113305   นายคฑาวุธ   มูลเหล็ก : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113307   นางสาวชนิกา   ภูริทัตปัญญา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113309   นางสาวชลธิณี   วรรณสุภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113310   นายโชคชัย   มณีวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113311   นางสาวญาณิศา   ตาทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113312   นางสาวณัฐพร   บุญญัติ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113316   นางสาวปริยาภรณ์   แสนบุดดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113317   นางสาวอภิญญา   พุทธกุล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113318   นางสาวอรัญญา   บุตรพรม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113319   นางสาวอุมารินทร์   อ้ายตุ๋ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124304   นายนัฐพงศ์   พระยาทอน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125303   นายกรธวัช   นนทนาคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125304   นายกฤษกร   ใจสาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125308   นายชลสิทธิ์   สมสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125322   นางสาวธิดารัตน์   ยอดศร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125323   นางสาวนงลักษณ์   กรรไตรมาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125325   นายนวมินทร์   พงประยูรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125329   Mr.Boulapha   Thongdinalay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125333   นางสาวพัชราภรณ์   สีเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125335   นายเพชรายุธ   บรรจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125338   นางสาวภัททิยานี   เตชนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125339   นางสาวภัทรวดี   กำเนิดนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125345   Mr.Litthixay   Latsavong : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125349   นายเศรษฐภูมิ   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125351   นายสราญรมย์   อุดมเกษตรคีรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125352   นางสาวสราวลี   อนันท์สุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125355   นางสาวสุรภี   ลุงจาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125356   นางสาวอธิติญา   ใจตรง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125358   นางสาวอัฐภิญญา   อินทร์พลทัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101312   นายชุติมันต์   ธรรมสอน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101337   นายภูริณัฐ   อิ่มอุไร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101338   นายมณฑล   ปั้นเงิน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101340   นายรัฐภูมิ   วงษา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101343   นายวาชานนท์   ชิณโคตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101352   นายอลงกรณ์   สมฟอง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203103313   นายทรงวุฒิ   พนมไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103317   นายธีรัช   เศวตสุริยานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103322   นายนันทวัช   นามแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103324   นายนิพัทธ์   จีนหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103326   นายปฏิภัทร   เสถียรจิตจรัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203104307   นายมานิต   ทนานหริ่ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104309   นางสาวรัตนาภรณ์   บุญมาก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104311   นายลภัสกร   กระดาษทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104315   นางสาวศิริรัตน์   สวนมูล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104316   นายศุภกฤต   ใหม่คามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104317   นายสิรวิชญ์   กันธะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104319   นางสาวสุภาวดี   ชนกเศรณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104320   นายเจษฎาพร   วิริยา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6204101311   นายชยพล   ลาภเปี่ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101312   นายชาญสิริ   บุญจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101313   นายฐิติกร   ชัยวัฒนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101317   นายเดชาวัต   ยุติธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101318   นายธนโชติ   พงษ์ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101319   นายธนะรัชต์   ซ่ามยอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101322   นายนรภัทร   แคว้งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101327   นายบุณยวัฒน์   กวางต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101330   นายประสิทธิ์   วิชาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101335   นายพละทูน   ปุญโญรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101339   นายภัทรภูมิ   โชคระดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101354   นายสรสิช   ไชยราษฎร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101355   นายสราวุฒิ   ภัทรภูวดล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101358   นายสิทธินันท์   ศิริจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101363   นายอัศวิน   วัฒนาประดิษฐชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101367   นายบัญญพนต์   ชัยปรีชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205101301   นางสาวกมลภัทร์   พระตลับ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101304   นางสาวกฤตพร   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101305   นายกฤติภาส   วงค์คำปัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101309   นางสาวขวัญฤดี   มีนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101326   นางสาวณรีรัศม์   มนุชิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101352   นายนรภัทร   อิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101353   นางสาวนลิษา   เรืองยงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101355   นางสาวปฐมาวดี   ดอกดวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101357   นางสาวปาลิดา   อุตะมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101364   นายพิษณุ   ไชยพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101371   นางสาววรัสยา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101373   นางสาววราภรณ์   นะตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101379   นายศุภโชค   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101380   นายศุภโชค   สมพงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101383   นายเศรษฐวัฒน์   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101384   นายสมบัติ   เชอหมื่อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101389   นางสาวสุดารัตน์   ศรีเพ็ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101391   นางสาวสุนิษา   ปานันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101392   นางสาวสุภธิดา   โขงจักร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101394   นายสุรศักดิ์   ทัพวงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101395   นางสาวหทัยภัทร   ตังกุลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101398   นายอธิวัฒน์   แสนเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101399   นายอภิวิชญ์   มูลไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101402   นางสาวอัญญรัตน์   เชิงค้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105306   นางสาวแก้วกาญจน์   แก้วฉวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105308   นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105309   นางสาวจินดาพร   วงศ์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105312   นางสาวจิรัชญา   ทาตุการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105313   นางสาวจีรภรณ์   กุณราชา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105315   นายชนัจนันท์   สุใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105320   นางสาวชิดชนก   มูลมอญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105333   นายธนายุทธ   หล้าลัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105344   นางสาวนุชรี   เมืองมาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105346   นายบัณฑิต   ต๊ะแลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105348   นางสาวประดิภา   อินทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105350   นางสาวปวริศา   แฝกหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105354   นางสาวภัทรพิชญ์   พรหมกันธา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105357   นางสาวมินตรา   แก้ววรรณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105365   นางสาวศจีรัตน์   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105376   นายสุธินันท์   นันทพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105377   นางสาวสุพัตรา   ลือทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105382   นางสาวอรสา   จิตตะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105383   นางสาวอรอนงค์   ชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105384   นางสาวอังคณา   สุทธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105386   นางสาวอาทิตยา   คำแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105398   นายศุภวิชญ์   ช่างเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105404   นางสาววริศรา   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105405   นายศราวุธ   กวินศักดิ์สกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105408   นางสาวอารีรัตน์   ภัทรกิจเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101431   นางสาวชธินาถ   อภิวงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101440   นางสาววรรณิภา   ศรีคำมา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102302   นางสาวกนกวรรณ   ขันสุรินทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยาพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102308   นางสาวกัญญารัตน์   สุขประโคน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102311   นางสาวกัลยรัตน์   ผ่องปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102312   นางสาวกัลยา   มณเฑียร : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102313   นางสาวกาญจนา   ลุงบิ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102319   นางสาวกุลนิษฐ์   กาถาวร : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102324   นางสาวจินทภา   โพธิ์เงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102329   นางสาวเจนจิรา   เงินตรา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102333   นางสาวณัฐธิดา   ปันตา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102337   นางสาวณัฐิกา   พงษ์พาน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102338   นางสาวดรณีรัตน์   จั๋นติ๊บ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102348   นางสาวธารารัตน์   ลบบำรุง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102349   นางสาวธิดารัตน์   สุพรรณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102350   นางสาวนันท์ธีรา   อินต๊ะนา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102351   นางสาวนันทนัฐ   เขียวสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102354   นางสาวเนาวาร่า   ฮานาฟี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102355   นางสาวบุษยมาส   ทุมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102357   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102361   นางสาวปารีณา   ป้อปาง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102362   นางสาวปุณยนุช   ตรีสัตย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102371   นางสาวพิมพิศา   ศิลวันต์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102374   นางสาวภัคธีมา   สถาวรวณิช : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102376   นางสาวภัทรนันท์   ปินทนา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102377   นางสาวภัทราวดี   บานเย็น : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102382   นางสาวมัณฑนา   เนื่องพุกก์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102383   นางสาวยุพา   แสงทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102384   นางสาวรวินทร์นิภา   ศิริเขตต์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102385   นางสาวระพิพรรณ   บุตรจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102386   นางสาวรัตนาภรณ์   ศิริเรือง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102387   นางสาววรกานต์   กันยะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102388   นางสาววราพร   แก้วเมืองมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102393   นางสาววิปัศยา   ค้าคล่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102394   นางสาววิสสุตา   ผ่องประภา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102412   นางสาวอัจฉราพร   ไชยวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102414   นางสาวโสภิญญา   กรัดทาน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102415   นางสาวอติพร   งามประพฤติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102416   นางสาวอทิตยา   สิงห์เถื่อน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102417   นางสาวอโนชา   เงินยิ่ง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102421   นางสาวอรรวี   นาแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102423   นางสาวอลิษา   อินต๊ะสืบ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102424   นางสาวอาทิติญา   กันทาสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102426   นางสาวไอริน   พรมมนตรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102427   นางสาวกัลยา   เลามี่ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102436   นางสาวภัคจิรา   กันทะนะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102439   นางสาวสิรินยา   ปัญญาคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206103301   นางสาวกนกพร   จันคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103302   นางสาวกนกศิลป์   อุบล : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103303   นางสาวกมลวรรณ   ดาวประกายสี : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103306   นางสาวกรีชฎา   พุกจินดา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103307   นางสาวกวิดา   พัฒน์ภานนท์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103312   นางสาวเกตุศิริ   บุญดวง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103315   นายจักรกฤต   สินเปียง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103319   นางสาวจุฬารัตน์   อนุวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103323   นายณัชพล   เสาร์จันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103330   นายณัฐยศ   ยอดเลา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103332   นางสาวณิชาภัทร   อ่อนกูล : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103333   นางสาวดวงกมล   คนคล่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103334   นายตันติกร   แสนพาน : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103335   นางสาวทรายแดง   - : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103336   นายธนชาติ   ชัยฤทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103338   นางสาวธัญชนก   อินต๊ะหล่อ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103341   นางสาวธัญวรัตม์   กันทาดง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103342   นางสาวธาริณี   ตันกุระ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103352   นางสาวนันทิชา   ปานทำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103354   นางสาวเนาวรัตน์   เบียวค่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103355   นางสาวบุญธิดา   ภูผาไพรวัลย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 6ชั่วโมง