ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101362   เพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6004101366   นายภูผา   อาร์กาตอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6004101380   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3.5ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101308   กิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101310   จตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101311   จตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101313   จิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101314   จิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101315   ชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101316   ชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101317   ชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101320   นางสาวญานิกา   สุขโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101322   ณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101323   ณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101324   ณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101326   ณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101327   ณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101328   ณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101331   ทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101333   นายธนกฤต   อุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101334   ธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101337   ธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101338   ธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101340   ธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101342   ธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101344   นภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101345   นลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101346   นุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101348   เบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101350   ปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101352   ปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101358   พฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101360   พิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101362   พีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101363   นายพืชมงคล   อินทานุวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101365   ภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101366   ภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101367   ภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101368   ภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101370   รัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101371   รัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101373   วรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101376   วันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101377   วุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101378   ศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101379   ศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101391   นางสาวสิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101392   สุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101393   สุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101394   สุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101396   สุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101397   สุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101399   สุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101400   หัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101401   อริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101402   อารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง
6104101403   นายวัชรพงษ์   ใจเหล็ก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.5ชั่วโมง