ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 39
กองกลาง 4
กองคลัง 2
กองแผนงาน 1
กองพัฒนานักศึกษา 17
วิไลพร ไชยคำร้อง
สุรศักดิ์ กำมะหยี่
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
สุพัตรา งามตา
สายวสันต์ เรือนแปง
จิรนันท์ วรรณวิชิต
เล็ก ยังศักดิ์
สุมาลี ปานสีสด
จันทร์เพ็ญ สะถา
เครือวัลย์ บุญธรรม
ชนิดา ทาแก้ว
ยุทธภูมิ จันทร์แก้ว
โยษิตา กาญจนคงคา
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
ชลลดา ปัญญา
ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 6
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 9
คณะบริหารธุรกิจ 1
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 11
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 2
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 2
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 81
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล