ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901113337   นายศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901113339   นายศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 32ชั่วโมง
5906102376   นางสาวณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 32ชั่วโมง
5906102385   นางสาวทักษิณา   ขัวนา : การตลาด 32ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 32ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 32ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 32ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 32ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 32ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102423   นายราชานันท์   บุญศิริ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102457   นางสาวสิริยากรณ์   ใหญ่อยู่ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102469   นายอติเทพ   เสลานนท์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6006102480   นางสาวอรวรรณ   คำภีรธัมโม : การตลาด 32ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 32ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 32ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 32ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 32ชั่วโมง
6006103364   นางสาวทัศวียา   วีระกุล : บัญชี 32ชั่วโมง
6006103385   นางสาวนิสรีน   วงษ์สันต์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 32ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 32ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 32ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106101440   นายวีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106101470   นางสาวปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 32ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 32ชั่วโมง
6106102438   นายสุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 32ชั่วโมง
6106103048   นางสาวสุพพัตรา   สระทองทา : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103049   นางสาวสุภาภรณ์   นิ่มนวล : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103368   นายนิติธร   ลูกบัว : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103393   นายภาณุพงษ์   ฉลาดดี : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103401   นายรัฐศาสตร์   เกตสระชัย : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103404   นางสาวรุฤญา   มาโยธา : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103409   นายวรภัทร   โชติพรม : บัญชี 32ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6106104330   นางสาวชนิสรา   ดอกไม้ : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104332   นางสาวชลลดา   สุนันต๊ะ : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104380   นายปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 32ชั่วโมง
6112101369   นางสาววทัญญา   ตั้งภูมิ : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง