ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905204332   นางสาวประไพรพักตร์   เรืองศรี : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204344   นางสาวศกุณตลา   คำซาว : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6009101332   นางสาวนงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6012101353   นางสาวพรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6012101363   นางสาวรุ่งจิตรา   สุวรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6015123337   นางสาวธีรานันท์   ธาราสมบัติ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6015123362   นางสาวภัทราภรณ์   สุขทวี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6106101329   นางสาวญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101331   นางสาวฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102316   นายคชินทร์   ชาฎา : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102412   นางสาววันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102419   นายศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102438   นายสุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122002   นายก้าวศิริ   เกตุเหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122004   นางสาวคำเฮือน   พนาวิไล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122006   นางสาวจิรัญญา   บุญมั่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122008   นายชญานนท์   เมฆสีสวย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122009   นายชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122013   นางสาวฐิติมน   บุญน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122014   นายณัชพล   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122019   นายธนวัฒน์   ปันสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122020   นายธนาพร   กอนสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122021   นางสาวน้ำผึ้ง   พิมพ์จันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122022   นางสาวนุชจรีย์   ซาคุณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122024   นางสาวปรียานุช   สายชลรำไพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122028   นางสาวพรพรรณ   ศักดิ์ดารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122030   นายพิทยุตม์   นิ้มสันติเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122031   นางสาวพิภูษณะ   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122032   นางสาวพิมพิกา   ยะแหล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122041   นายมงคล   คีรีสุขไสว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122048   นางสาวลักษิกา   จันทดิษฐาวัฒน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122054   นางสาวศิริพร   เทศโล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122060   นางสาวหัทยา   ขันสุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122066   นางสาวสุภาวดี   ภัควันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122067   นายไตรทิพย์   ไพหมื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122068   นางสาวนาหมี่   ตะลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6206101313   นายไกรสร   พงษ์ศรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101440   นางสาววรรณิภา   ศรีคำมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206105319   นางสาวณัฐธิยา   สุขจิตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6214101373   นางสาวอิชฌนา   บุญสมหมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6222102005   นายญาณพัฒน์   โพชี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6222102017   นายศราวีร์   กุศลศีลธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง