ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102439   นายพชร   กุณากา : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102460   ภูมินทร์   เพชรมี : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102466   นางสาวมณฑิรา   ปาแก้ว : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102467   นายมหวัน   มหาวันน้ำ : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102468   นางสาวมะปราง   รติโสภณ : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102488   วรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102490   วราภรณ์   ติ๊บทะวงค์ : การตลาด 15ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 15ชั่วโมง
6209101004   นางสาวเกวลี   ศิริวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101006   นางสาวขวัญจิรา   ตานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101008   นางสาวจิราวรรณ   คุณหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101015   นางสาวณัฐภัสนันทน์   จอมส่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101018   นางสาวดารารัตน์   พันธน่วม : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101035   นางสาวภาวินี   หลงกูนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101042   นางสาวศิริประภา   ขันศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101044   นางสาวสริญา   สิงห์ใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101045   นางสาวสาวิตรี   ยนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101052   นายอภิสิทธิ์   รังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง