ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906103309   นางสาวกัลยาวดี   สุพรรณคุ้ม : บัญชี 4ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6106104321   นางสาวจุฑามาศ   สุริยะโต้ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104439   นางสาวอรณิช   เเดงตาสี : การเงิน 4ชั่วโมง
6114101391   นางสาวสกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102312   นางสาวจิตติยา   บุญเลิศ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง