ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104358   ปีติภัทร   วัชรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5900101302   นางสาวจันทร์ฉาย   คำแหลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101306   พจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101309   นางสาวสาวิตรี   ทอดสนิท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901102476   โชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5903104314   นุชจิรา   คิดอ่าน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104319   ปวีณา   คำวัน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903105303   จารุวรรณ   ปอสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105304   ชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105306   ณัฐติญา   ปั้นประสงค์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105308   ตุลยดา   ทองย้อย : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105309   ธีรพันธ์   ระเบียบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105313   พรสุธิดา   กอสง่าลักษณ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105316   ภิรมณ์พร   อุตวัน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105319   วรัญญา   วงษ์พรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105321   วิจิตรา   ภูตองโขบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105325   สินธนารัตน์   ดาดจันทึก : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105326   สุทธิพงศ์   ปิงสุขแสน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105328   สุปรียา   นันต๊ะกาศ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105329   หลิวตะ   มิยาคาตะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105332   อาณัตชณา   ตุ้ยตาจม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5904105317   นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101393   นายสหรัตน์   สายโปธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104309   เกศกนก   มีเจริญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104347   เธียรชัย   หมั่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104349   นนทวัฒน์   สมเนตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104357   ปฏิภาณ   ดวงบาล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104392   สุธีธิดา   มะโนวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104396   แสงสุรีย์   ปิ่นมณี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104405   อิศรานุกูล   มะณี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201335   นางสาวพิมพ์ประไพ   สมใจดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101304   นางสาวกรกาญจน์   คำศิริชัยกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101330   นางสาวจุฬาลักษณ์   พุ่มมาลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101334   นางสาวชนกนันท์   สมหวังสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101349   นางสาวณสุภา   ผ่องใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101356   นางสาวณัฐนันท์   จันทร์คำเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101384   นิตยา   สุทิกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101389   นางสาวนิราวรรณ   มั่นแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101390   นิรุชา   เอี่ยมสะอาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101392   นางสาวนุจเนตร   ผลจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101397   นางสาวปรมาภรณ์   คกะเนปะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101404   ปรียาณัฐ   มณีจรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101405   ปรียาพร   ปิ่นปฐม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101430   นางสาวมยุริญ   แม่นยำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101446   นางสาววรัญญา   กิตินันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101455   นางสาวศรสวรรค์   สายกูด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101474   นางสาวสุกัญญา   ตุ่นทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101508   ดารารัตน์   ลาดใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102427   นายประพันธ์   เลิศสุขสุขุมชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103307   นางสาวกัญวรา   เจริญผล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103331   นางสาวจุฑาพรรณ   ไชยสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103332   นางสาวจุฑารัตน์   คื้นอุ่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103333   นางสาวเจษฎาภรณ์   บ้านสระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103334   นางสาวชญาณี   ปัญญามาก : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103343   นางสาวโชว์ธิดา   ละครพล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103350   ณัฎฐรัตน์   พินยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103352   นางสาวณัฐฌา   ทัตเศษ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103353   นางสาวณัฐฌานันท์   หลวงปวน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103354   นางสาวณัฐธิดา   สลีวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103355   นางสาวณัฐนิชา   จอมคีรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103356   ณัฐนิชา   ทิพย์อินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103357   นายณัฐพงศ์   วงค์ดาราวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103358   นางสาวณัฐพร   จ่อมจีน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103362   นางสาวดวงลดา   อินทรโม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103365   ดาริกา   ศรีไชยอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103366   ดาริณี   เครือคำมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103373   ธัญชนก   ทองอาชา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103374   นางสาวธัญชนก   พิชัยรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103375   นางสาวธัญญารัตน์   เมาเพ็ชรกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103382   นางสาวนันทพร   ศิริยิ้มแย้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103383   นันทิกานต์   กวางพิจิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103384   นางสาวนันทิญา   สินทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103385   นางสาวน้ำมนต์   วงค์ใส : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103386   นางสาวนิธิพร   สีธิต่อม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103391   เบญจมาภรณ์   พรมรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103392   เบญจมาศ   คำยวง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103394   นางสาวปฐมพร   บุญเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103395   นางสาวปนัดดา   คำชนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103396   นางสาวประติภา   ชัยเลิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103397   นางสาวปวีณา   ธัญญะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103398   ปาณนาถ   คนเที่ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103399   ปิ่นสุดา   หยกอาภาสิริ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103400   ปิยะฉัตร   หมื่นจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103401   นางสาวปิยาพัชร   หล่ายแปด : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103402   นางสาวปุณยาพร   คงคาคูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103403   นางสาวเปรมวดี   รัตน์กลาง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103404   นางสาวพจน์จณี   ยิ้มใย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103405   พชรภรณ์   อุนทะอ่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103406   นางสาวพนิดา   กาวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103407   นางสาวพนิดา   เม้าฤทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103408   นางสาวพรชนก   วรรณ์ดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103409   นางสาวพรนิกา   ขัตธิดา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103411   นางสาวพรรณภา   บริบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103413   นางสาวพัชรา   เพลิดนอก : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103419   นางสาวพิไลวรรณ   สาวงศ์ตุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103420   เพชรพวง   ดวงมณี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103421   นางสาวเพิ่มทรัพย์   โชคดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103422   แพรวา   วุฒินนท์ชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103423   นางสาวแพรไหม   สุรินทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103424   นางสาวภรณ์ทิพย์   สารกิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103427   นายภาณุพงศ์   จอมจักร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103430   นางสาวมัชชิมา   ธนาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103431   นางสาวมีนรญา   บุตรธนู : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103436   นางสาวรัฐนันท์   จันปลิววงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103437   นายรุงรพี   อ่อนพูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103438   นางสาวลักษิกา   พูลศิลป์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103440   วชิรญา   จารุมาโนชญ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103441   นางสาววชิรญาณ์   คณะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103442   นางสาววนิดา   ภูเมืองปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103445   นางสาววราภรณ์   ดวงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103453   นางสาววิราภรณ์   จี้หอม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103456   นางสาวศลิษา   ศิวเวทพสุธร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103460   นางสาวศิริรัตน์   คนซื่อ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103463   นางสาวศุภรัตน์   พิชัยพงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103465   นางสาวสมฤทัย   ใหม่ตั้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103466   นางสาวสิรามล   มีทองแสน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103492   นางสาวอนุสรา   เปียงปวน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103495   อภิญญา   เวทศักดา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103505   นายอาษา   เขื่อนควบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104341   นายชินกฤต   ช่างไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104359   นายณัฐวุฒิ   เฟื่องศิริกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101309   นางสาวกุลสตรี   เอี่ยมอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101391   นางสาวสรัลชนา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912101337   นางสาวธัญญลักษณ์   สมควร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101394   ปิณฑิรา   แสงเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912102307   นางสาวกิตติพร   อุชุปัจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102315   นางสาวฐิติมา   นามวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912106306   นายกิตติพงษ์   วงค์ชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106325   นายธนพล   เหรา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106326   นายธนวิทย์   คุ้มกันนาน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106355   นายภานุวัฒน์   ทองใบ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106381   นายสัณหณัฐ   คนกล้า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5918102306   นายคเชนทร์   สิริพิศุทธิภาคย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102332   นายนัฐพล   ตั้งสุขสาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102333   นายนันทกิตติ์   จอมเดช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102359   นายศาศวัต   เขตชำนิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6004101336   ณัฐยศ   ผิวศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101355   ปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101358   พสิษฐ์   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101363   ภัคพล   บำรุงเกียรติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101377   วิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101391   โสรยา   พัฒหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006103001   กรธิดา   คีรีธีรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101304   กรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101307   กุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101308   กุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101315   จ่ามเมือง   จิ่งต่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101347   ปริชญา   มลีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101357   พิสินี   พุทธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101361   ยุวดี   ลำดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101363   รุ่งทิวา   กิตินันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101364   รุจิญา   ทองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101365   วชิมาลา   สุวรรณสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101366   วรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101367   วรรณพร   ธาราแสวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101377   ศศินา   ชัยสวัสดิ์อารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101380   ศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101382   ศุภธวดี   อินทรโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101384   สมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101397   สุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101409   อารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6014102301   กชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102302   กชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102304   กฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102306   เกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102307   จิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102309   จินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102314   ฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102315   ณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102316   ณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102317   ทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102322   ธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102323   นันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102324   ณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102325   บัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102326   บุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102327   ปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102328   ปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102330   พัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102336   มนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102337   มัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102340   วริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102345   อรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102346   อรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง