ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101318   จามรี   อภิวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101376   วโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101383   ศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101394   อภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103357   อาจรีย์   อินน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104101316   ชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101335   ธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102321   พิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   พิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104104301   ชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104105302   กวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107305   พิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107308   นางสาวอัมพวรรณ์   เอี่ยมสะอาด : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง