ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004103307   นางสาวจริยา   อุ่นใจ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103315   นางสาวดวงหฤทัย   บุญนูญ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103329   นางสาวภัทราภรณ์   สุรินทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105314   นางสาวดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105317   นายธีรชัย   มีวงศ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105320   นางสาวพิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105322   นางสาวมณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004106329   นายพิชิต   อำนวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6101125352   นายธันวา   อาจชอบการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101302   นางสาวกนกวรรณ   บะคะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101320   นางสาวญานิกา   สุขโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101338   นายธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101366   นายภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101391   นางสาวสิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101392   นางสาวสุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101397   นางสาวสุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102315   นางสาวธนพร   สาหร่ายรักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102318   นางสาวปรารถนา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102323   นางสาวมาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104103301   นางสาวกมลนิตย์   สุภายอง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103302   นางสาวกมลพรรณ   ขุนแก้ว : เคมี 4ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103305   นางสาวกัญญาณี   สาธิตบุญ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103306   นางสาวกัญญาวีร์   แก้วประดับ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 4ชั่วโมง
6104103309   นางสาวฉัตรกาญจน์   จันทะพุธ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี   นุ่มนิ่ม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103312   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์ดำ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103314   นางสาวตวิษา   ปังสกุลยานนท์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103315   นางสาวทิพย์วรรณ   ปัตพี : เคมี 4ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103318   นางสาวนนทวรรณ   ชลาประเสริฐ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103319   นางสาวนฤมล   นามกันยา : เคมี 4ชั่วโมง
6104103323   นางสาวพิมพ์พสุ   ศิริพงษ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 4ชั่วโมง
6104103326   นางสาวยลดา   บุญวิจิตร : เคมี 4ชั่วโมง
6104103328   นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์   กิ้มเส้ง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103330   นางสาววรรณวิสา   ประโยงค์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103332   นางสาววิชชุดา   บุญน่วม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103333   นางสาวศศิวิมล   สายยิ้ม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103334   นางสาวศิริวรรณ   จ่างผล : เคมี 4ชั่วโมง
6104103335   นางสาวสิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103338   นางสาวอนุชสรา   โพธิ์ทอง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103339   นางสาวอรณี   เพชรดำ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103340   นางสาวอรอานันท์   อินทร์จำนงค์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103343   นางสาวอาศิตา   รังสรรค์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 4ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105304   นางสาวจันทร์จิรา   ขัติรัตน์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105305   นางสาวชนากานต์   ทองเหลือง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105306   นางสาวชนาภัทร   คำดี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105309   นายธเนศพล   คำซาว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105312   นายบัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105314   นายปกรณ์ศักดิ์   สว่างแสง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105317   นางสาวรสสุคนธ์   สอนแก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105318   นางสาวรัตติกาล   จักรวาลย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105323   นายอติรุจ   ขยัน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104106302   นางสาวกัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106303   นายกิตตินันท์   เกียรติศิริโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106304   นางสาวขวัญฤทัย   ไวจำปา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106305   นายจตุรวิทย์   ศรีศุภลักษณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106308   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106309   นายชัชชัย   เหลี่ยมไพศาล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106311   นายณัฐพงศ์   ทีมอย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106313   นายธนบรรณ   ขาคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106317   นายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106318   นายนคร   อิ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106319   นายปรมินทร์   ไชยชนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106320   นายปรมินทร์   สาทิพจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106321   นายปริญญา   ปันยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106323   นายปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106324   นายพงศกรณ์   เหล่าศิริเสถียร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106329   นายภาณุพงศ์   สุขใส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106333   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106336   นายสถาพร   เเสนเเล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106337   นายสถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106340   นางสาวสุดารัตน์   กิจอุดมวัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108302   นางสาวธมกร   กิตติวิบูลย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108304   นางสาวศิวิตา   มูลมาวัน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108305   นายจักรกฤษณ์   ชุมแวงวาปี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6104109304   นายมนัสวิน   รินเย็น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6104109305   นางสาวสุขิตา   กระแสเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6204101301   นายกฎกฤษ   รัตนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101302   นายกรเกียรติ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101303   นายกรประเสริฐ   เอี่ยมประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101304   นางสาวกรองกาญจน์   แสนผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101305   นายเกียรติศักดิ์   แซ่โซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101306   นายไกรสนธ์   ผัดเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101307   นายคณาธิป   คุณยศยิ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101308   นายจารุกิตติ์   ธีระสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101310   นายจิรวัฒน์   โปธา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101311   นายชยพล   ลาภเปี่ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101312   นายชาญสิริ   บุญจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101313   นายฐิติกร   ชัยวัฒนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101315   นายณัฐกิตติ์   หงษ์ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101316   นายณัฐวุฒิ   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101317   นายเดชาวัต   ยุติธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101318   นายธนโชติ   พงษ์ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101319   นายธนะรัชต์   ซ่ามยอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101320   นายธีระวัฒน์   เลาว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101321   นายนนทกร   บัวบาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101322   นายนรภัทร   แคว้งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101323   นายนราวิชญ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101324   นายนันทิศ   เชี่ยวชาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101325   นางสาวนิตยา   สุขเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101327   นายบุณยวัฒน์   กวางต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101329   นางสาวประกายมุข   จีราคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101330   นายประสิทธิ์   วิชาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101332   นางสาวปุณนิภัทร์   บุญเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101333   นางสาวพนิตพร   ปินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101334   นางสาวพรชนก   ชัยมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101335   นายพละทูน   ปุญโญรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101336   นางสาวพิมพ์ประภา   ชามะรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101338   นางสาวเพ็ญลักษณ์   บุญพูน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101339   นายภัทรภูมิ   โชคระดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101341   นายภูผา   อาร์กาตอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101342   นางสาวมนทกานต์   แก้วโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101343   นายเมฆินทร์   จีนะวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101345   นางสาวรังสิมา   แก้วโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101346   นางสาวรัตนาพร   บุตรวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101348   นางสาววิภาวี   เครื่องพนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101349   นางสาวศตพร   ทองสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101350   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101352   นายศิลาดล   ประคองธนะพันธุ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101353   นางสาวสกุณา   ธนาเสถียร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101354   นายสรสิช   ไชยราษฎร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101355   นายสราวุฒิ   ภัทรภูวดล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101356   นางสาวสวรรยา   กุญชรกิตติคุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101357   นางสาวสาธิดา   สมใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101358   นายสิทธินันท์   ศิริจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101359   นายสืบพงษ์   พลายประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101360   นางสาวอัจฉรา   ตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101361   นางสาวอัญญมณี   พุกแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101362   นางสาวอัญญาณี   ฤทธิ์เทวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101363   นายอัศวิน   วัฒนาประดิษฐชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101365   นางสาวประพิชญา   แสงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101366   นางสาวภิรญา   ภูริชัยธำรง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101367   นายบัญญพนต์   ชัยปรีชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204102301   นางสาวจุฑาพร   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102302   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาดีมีสุขศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102303   นางสาวชนิญญา   สุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102304   นางสาวทักษพร   เชษฐอุ่นเรือน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102305   นายธนากร   น้อยเมือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102306   นางสาวนริศรา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102307   นางสาวนวพรรษ   ใหม่คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102308   นางสาวนันธิกา   วันยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102309   นางสาวบุญญิสา   ยาวะนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102310   นางสาวพรพิมล   เฟยธิก๋า : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102311   นางสาวมณีเนตร   เพ็ชรประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102312   นางสาวรุจรดา   ปัญญาโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102313   นางสาวศุภสุตา   ยุงประโคน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102314   นางสาวอุไรวรรณ   เทียบแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204102315   นางสาววิจิตรา   รุ้งพิมาย : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6204103301   นางสาวกมลพร   ประเสริฐพรสุทธิ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6204103302   นางสาวกวินธิดา   นาสินสอน : เคมี 4ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6204103304   นายประยุกต์   เขตประกร : เคมี 4ชั่วโมง
6204103305   นางสาวพรฐิตา   วรรณสกล : เคมี 4ชั่วโมง
6204103306   นางสาวพิราพร   ผดุงชาติ : เคมี 4ชั่วโมง
6204103307   นางสาวพิศมัย   ตาประโคน : เคมี 4ชั่วโมง
6204103308   นางสาวภัทราภรณ์   เชื้อลิ้นฟ้า : เคมี 4ชั่วโมง
6204103309   นางสาวมานิตา   วงค์ปะละ : เคมี 4ชั่วโมง
6204103310   นางสาวสุภชา   สุริวรรณ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6204103311   นางสาวสุวรรณี   ชุมผาง : เคมี 4ชั่วโมง
6204103312   นางสาวอรทัย   เครือสาร : เคมี 4ชั่วโมง
6204103313   นายธีรเดช   สุขป้อม : เคมี 4ชั่วโมง
6204103314   นางสาววิรัญญา   สุขใส : เคมี 4ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 4ชั่วโมง
6204104301   นายกันตภณ   สีคำ : สถิติ 4ชั่วโมง
6204104302   นายจารุเดช   ธีระสมบูรณ์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6204104303   นางสาวปารียา   แสงสุริยฤทธิ์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6204104304   นางสาวสุธิณี   อุ่นใจดี : สถิติ 4ชั่วโมง
6204104305   นางสาวหมวย   หอมชื่น : สถิติ 4ชั่วโมง
6204105301   นางสาวกันยารัตน์   กมลสดใส : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105303   นางสาวจุฑามาศ   ตาแก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105305   นางสาวชนัญธิดา   ปิ่นแสงแก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105306   นายญานากร   ปัญญา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105308   นางสาวธันย์ชนก   สุยะ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105309   นางสาวปริศนา   มหาวงค์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105310   นางสาวผไทมาศ   ใจฟู : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105311   นางสาวพรพรรณ   จันทร์แก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105312   นางสาวยลดา   ศิริรัตน์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105314   นายวิศวยศ   เวชสิทธิ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204106301   นายกรกต   ดวงแก้วกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106302   นายกรณ์พงศ์   จำปาจิรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106303   นายเจษฎา   วันดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106304   นางสาวณัฏฐพร   ศิริบูรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106305   นายณัฐกานต์   ปิ่งหย่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106306   นางสาวณัฐธยาน์   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106307   นายณัฐพงศ์   วาจามธุระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106309   นายไตรภพ   พวงชื่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106310   นายธนดล   ท่าแก้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106311   นายธนดล   ใหม่เฟย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106312   นายธนเดช   โตสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106314   นางสาวธัญลักษณ์   วงค์ใหม่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106316   นายพชร   สมบูรณ์ชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106319   นายภูวฤทธิ์   ธรรมเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106320   นายรวิภาส   หินแยง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106322   นางสาววันวิสา   ประดิษฐอุกฤษฎ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106323   นายศรายุทธ์   ราชฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106325   นายศิรชัช   สัจจาเฟื่องกิจการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106329   นายสหรัส   สงสัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106330   นายสหัสวรรษ   ใจยา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106331   นายสุรนาท   อินปิก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106333   นายอิทธิพล   ครรชิตสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204106334   นายสุภาพ   ปุนนะมา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6204108302   นางสาวนันทิชา   คัสเกตุ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6204108303   นางสาวพรชิตา   ธรรมใจ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6204109301   นายธรรศพงศ์   สายบุญผาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109303   นางสาวมนต์ชญา   พิชวงศ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109306   นายอัชราทร   ปู่ศรี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109308   นายนิชนันท์   เนียมทัด : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6206102452   นางสาวภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6206102453   นางสาวสโรชา   มะลิวรรณ : การตลาด 4ชั่วโมง