ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 8ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6205101301   นางสาวกมลภัทร์   พระตลับ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6209101014   นางสาวชลันธรี   ทัพสุขุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209101049   นางสาวสุวิภา   ปัญญาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6218102307   นายเกียรติศักดิ์   สิทธิวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง