ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706101430   นายศุภณัฐ   บุญรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5801105316   เจตน์สฤษฎิ์   ชำนาญ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5819101314   ธนภูมิ   สีแดด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5900101301   เกียรติพงษ์   ประลองผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101310   สุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901126316   ตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126319   นภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126327   วรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126332   หทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5903101325   นายธีระพงศ์   ไหมเหลือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101328   ปภัทร์นันท์   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101338   นายพัชรพงษ์   หลักหิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101349   นายภานุวัฒน์   ศรีเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903103304   นางสาวกัญยา   วงค์ทิพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903103309   นางสาวเกศินี   เนตรธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903103349   นางสาวลดาวัลย์   ดวงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903104308   จีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104313   นางสาวธัชพรรณ   วัดกลาง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104316   ปฏิวัติ   คำวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104317   นางสาวปภาวรินทร์   ทะนวนรัมย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104320   ปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104325   นายพีระพล   ไชยมีสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104327   มณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104329   นางสาวรวิกานต์   วุฒิรัตน์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104330   นายระพีพัฒน์   กุดนอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104331   นางสาวสิริลักษณ์   เสาร์แดง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104332   นางสาวสุกานดา   แซ่เฮ็ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5904105323   นางสาวพรนิภา   รัตนศิลาชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105331   นางสาววิรากานต์   ผอบนาค : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105335   นางสาวศุภนิดา   อู่เถื่อน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101332   นายณัฐชนน   ใคร้มา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101388   นางสาวศุภชา   กระจ่างดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101397   นายสุขสันต์   เจริญตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104304   กฤติยา   เล็กวิไล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104321   ชไมพร   สอนดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104327   ชื่นกมล   แสนอุ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104390   สุดารัตน์   ชัยยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104395   เสาวภา   สุดสอาด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104397   อภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104399   อรทัย   อินต๊ะวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104401   อริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104406   อิศราวรรณ   กระแสเทพ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201316   ณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201326   ปทิตตา   กระแสแสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101417   พัณณิตา   ดุษฎีสังเวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103415   พัณณิตา   พิงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104346   ณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912101376   สิริกัญญา   ชายวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5915123307   นายกิติพงศ์   ศรีสวนแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123411   นายอิศเรศ   สายปัญญา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5918102301   นางสาวกชกร   คำมามุง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102303   กัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102305   นางสาวเกวลิน   ยะใหม่วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102310   นางสาวจิตรานุช   ชัยศรีวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102318   นางสาวฑิชากร   รัตนมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102322   นางสาวณิชกานต์   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102323   นางสาวณิชกุล   คำมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102324   ธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102326   นางสาวธัญชนก   เปยาคม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102328   ธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102329   นายนนทกร   นวลปาน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102336   นางสาวนันทิพร   วงราช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102341   นางสาวปวัตินันท์   ดุมดก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102346   นางสาวฟองจันทร์   แสงโชติรักษ์วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102352   นายรัชนิกร   พรมประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102354   นางสาววรหฤทัย   ธันยามาศรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102357   วาลีพร   ผุสดีสราญจิตต์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102360   นายศิรวิทย์   กิติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102361   นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102362   นายศิลป์ชัย   หนูขวัญแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102368   อนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5919101303   กาญจนา   มีศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101324   นายตระกูล   คำคุณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101328   นายทศพล   เขื่อนแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101335   นางสาวปิยรัตน์   การวิทย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101339   นางสาวพิชญา   แย้มเจิม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101348   นางสาวยุพิชชา   ชาเทพ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5922101376   ลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6003103301   กชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103343   พรรณิภา   เต๋จ๊ะดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6004101314   คเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101343   ทัพพ์   พุทธิเมธากุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101353   ปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101374   วรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101383   ศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101384   สกลรักษ์   อรุณรุ่งโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101387   สุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101388   สุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101390   สุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101392   หลู่   คำแหลง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101393   อนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101394   อภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101397   ออมสิน   หงษ์อ่อนสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006102410   ภานุพงษ์   เฉลิมสินสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102414   เมธาวี   จันทรมิตรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102423   ราชานันท์   บุญศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6009101303   กนกพรรณ   กัณหาวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101310   ขวัญจิรา   มาอุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101313   งามพิศ   สุพุทธยางกูร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101326   ทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101327   ธนพล   แต้วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101333   นราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101334   นฤเบศร์   วิฑูรรุ่งเรืองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101336   นันท์นภัส   รักยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101338   นันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101339   ณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101340   นิศรา   ทิยะมุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101344   เบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101345   ปณิตา   ยอดประชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101346   ประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101355   พัสกร   อดุลย์พรหทัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101372   วิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101380   ศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101385   สราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101388   สิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101389   สิริวิมล   แสนคำก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101390   สุกัญญา   ดาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101392   สุชาดา   ดวงสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101394   สุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101396   สุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101398   เสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101399   ปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101404   อักษราภัฎ   สิงห์โตทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101407   อาธิญา   ภูอาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101408   อารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101409   อารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101411   ฮิโยริ   อิชิกาว่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6014102303   กรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102313   ชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102318   ธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102331   พัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102333   ภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102338   โยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102339   รภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102341   ศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102342   ศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102343   สิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123309   คณิตตา   จันทร์แดง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123310   จริยา   ใจเย็น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123315   เจษฎาภรณ์   ด่านวิบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123326   ณัฐกานต์   มะโนวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123330   ตรีรัตน์   อาจิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123360   พรวิลัย   ไผ่งาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123366   ภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123391   สุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123392   สุภาพร   ขุนสันเทียะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123395   อนุวัฒน์   อุดนัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123397   อภิวัฒน์   แก้วจรูญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123398   อังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123399   อัฐพล   เตชะวงศ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102307   จิรพันธ์   เทียมอรุโณทัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103329   นางสาวชุติมา   คงความเพียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104320   นางสาวจุฑามณี   วงษ์จักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104340   นางสาวณัฎฐณิชา   ชำนาญกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104342   นางสาวณัฐกานต์   เหล็กทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104343   นางสาวณัฐฐิดา   กาวิล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104344   นางสาวณัฐมล   ลุงออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101395   นางสาวพุทธมาศ   หลวงนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201122011   นางสาวซอฟียะห์   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122047   นางสาวไรย์มี   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201532018   นายณภัทร   แก่นสาร์ : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 3ชั่วโมง