ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
กองแผนงาน 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5704108309   นางสาวณัฐธิดา   สักลอ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6004103338   นางสาวศศิประภา   ราชเทวินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104347   นางสาวทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104367   นางสาวปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101345   นางสาวปณิตา   ยอดประชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101365   นางสาวศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102458   นายศิริพงษ์   สันติวิมล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101124318   นางสาวนทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6106101432   นางสาววนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106103018   นางสาวชุติกาญจน์   กุณพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103038   นางสาววรรณพร   ทิพเทพา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103050   นางสาวสุภาภรณ์   เมืองมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103057   นางสาวอรอนงค์   ใคร้คำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6109102309   นางสาวฉัตรลัดดา   โพธิ์ศรีทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102321   นางสาวนัยนา   สลีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102323   นางสาวปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6114101354   นางสาวพรนัชชา   รักษ์พนาไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6118102375   นางสาวสุภาวดี   คำมะฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101312   นางสาวกิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102475   นายชินวัตร   แสนเล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6203101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6206102351   นางสาวนันทนัฐ   เขียวสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206105313   นางสาวพราวพรรณ   เมืองทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6209101012   นางสาวชนันพร   ทับลือชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101013   นางสาวชมพูนุท   ปัญญาวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101355   นางสาวพิชญ์กานต์   โพธิยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101375   นางสาววิลาสินี   แซ่จันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101383   นางสาวสโรชา   แซ่ตัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101385   นางสาวสุชาวลี   ใจรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101386   นางสาวสุทธิดา   คำปันวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101390   นางสาวอรมณัส   พรหมสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102332   นายอเล็กซานเดอร์   เสนทาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6212107304   นางสาวมัศยา   เพชรเกิด : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6218102395   นางสาวชาลิสา   อินยา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง