ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6006102365   นางสาวนงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103399   นางสาวปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6103103314   นางสาวฐิติกา   พรธีรโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103334   นางสาวปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103347   นางสาวมัลลิกา   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6106101398   นายพรชัย   แซ่เฮ้อ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6109101361   นางสาวรุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101367   นางสาววิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105405   นายศราวุธ   กวินศักดิ์สกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101317   นางสาวจิตรนุช   แซ่ว่าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6209102306   นางสาวดาวเรือง   แซ่เฒ่า : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6214102353   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อ้วนดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102380   นางสาวศรสวรรค์   วัจน์นาถรุ่งโรจน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง