ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101325   นายฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102327   นางสาววณิชนันท์   คำธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101051   นายสกรรจ์   แสงมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101059   นายอัสดาวุฒ   ศรีพรวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101122007   นายกุลวุฒิ   ประพิมพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122029   นายธันวา   สุนทรเมฆาเขต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101222007   นายจักรกฤษณ์   คำปินใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6103103320   นายทศภัทร   เกตุพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103345   นายภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103346   นางสาวมณธิยา   ใจดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103357   นายศุภกร   วงค์เขื่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103105313   นางสาวทัศน์วรรณ   ปานเพิ่ม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105321   นางสาวพิมลดา   สุขผดุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6103105327   นายสนเท่ห์   ยาวิลาศ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105105353   นายพงศกร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101316   นางสาวจันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103025   นางสาวนัฐกาญน์   ช่วยเกิด : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103043   นางสาววิชชุเวช   ปินกันทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 6ชั่วโมง
6109101058   ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์   ปราบชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6110101333   นายธเนศ   สอนแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6115123358   นางสาวภิรมณ์พร   สถาปนศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122102022   นายสิทธิพงษ์   เอื้ออำรุงกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง