ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 9ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101350   นางสาวปาริฉัตต์   สันคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6209101004   นางสาวเกวลี   ศิริวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101009   นางสาวจิลมิกา   คงประกอบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101014   นางสาวชลันธรี   ทัพสุขุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101015   นางสาวณัฐภัสนันทน์   จอมส่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101018   นางสาวดารารัตน์   พันธน่วม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101027   นางสาวบุษกร   หมื่นแสนล้าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101035   นางสาวภาวินี   หลงกูนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101036   นางสาวรัตติกาล   อัครชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101039   นางสาววราภรณ์   แซ่หลิว : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101049   นางสาวสุวิภา   ปัญญาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101050   นางสาวแสงพร   คำมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง