ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 6ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201101003   นายกอร์ปชัย   เจริญสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101008   นายชนาธิป   จันทร์ธีร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101009   นายชุติวัฒน์   ตั๊งถาวรการ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101014   นายธนากร   สงวนวนชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101015   นายธนาวุฒิ   อินต๊ะสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101016   นายธีรพล   มาเยอะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101018   นายนรินทร์   มูลเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101023   นายบดินทร์   ปฐมกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101024   นายบุญญฤทธิ์   ช่วงทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101025   นายประทีป   กติกาธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101027   นายปัณณวัฒน์   หนองคำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101028   นายพงศธร   ปัจฉิมก้านตง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101029   นายพงษ์สิทธิ์   แก้วอันตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101033   นายพิเศษ   เอื้อวิบูลย์ศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101034   นายเฟาซีย์   สันมาแอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101037   นายภาคภูมิ   ขำคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101038   นายภานุชิต   ยิ้มย่อง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101040   นายรุ่งตะวัน   นิลวัต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101044   นายวัชรศักดิ์   ใจรังษี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101045   นายศตรรฆ   ผิวงาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101046   นายศักดิ์นรา   ปะสาวะถา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101048   นายเศรษฐกิจ   ชมพล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101049   นายสาธิต   อุ่นใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101050   นายสิทธิชัย   กวางทู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101051   นายสิทธิพล   ก่อจิตไพบูลย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101052   นายสุทธิพงษ์   จันทร์ศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101056   นายอนุวัฒน์   ถาวร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101307   นางสาวจิราวรรณ   ยินดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101310   นายชานนท์   พวงมาลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101311   นางสาวณัฐนรี   ยะสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102352   นางสาวทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102447   นายสหรัฐ   ใจเย็น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102484   นายวรัญญู   วงค์พระอินทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201105308   นางสาวณัฐนันท์   วงศ์อูบ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105317   นายบวรทัต   ศรีวะปะ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105333   นายสุทธิภัทร   หอมจันทึก : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105335   นายอภินัทธ์   กฤษประจัน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105342   นายสุวดล   ทานา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122002   นายก้าวศิริ   เกตุเหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122008   นายชญานนท์   เมฆสีสวย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122015   นายณัฐพงษ์   เดชวรวิทย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122022   นางสาวนุชจรีย์   ซาคุณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122024   นางสาวปรียานุช   สายชลรำไพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122032   นางสาวพิมพิกา   ยะแหล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122035   นายเพชรรุ่ง   อร่ามเรือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122039   นายภูรินท์   หล่มเหลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122052   นายวิชาวิมล   พานิช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122055   นางสาวศิริลักษณ์   สิทธิหาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122059   นางสาวสุปราณี   ดวงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122060   นางสาวหัทยา   ขันสุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122062   นายอภิสิทธิ์   เกิดผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122066   นางสาวสุภาวดี   ภัควันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125303   นายกรธวัช   นนทนาคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126302   นายจักรินทร์   ทั่งสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126304   นายเจตนัตว์   เพ็ญแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126320   นายศุภสัณฑ์   เอกสมบูรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101301   นายกฤษฎากร   กอพล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101308   นายจิณณวัตร   สุธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101310   นายชัยพร   ไชยคุณ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101320   นายธีระยุทธ์   พวงจีน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101338   นายมณฑล   ปั้นเงิน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101340   นายรัฐภูมิ   วงษา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203102306   นายเทพทัต   โสมนัส : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203103301   นางสาวไพสุดา   ดวงเด่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103305   นางสาวขวัญชนก   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103307   นางสาวจิรภัทร   วิชัยโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103309   นางสาวชมพูนุช   พุ่มจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103311   นางสาวณิชารีย์   ไชยวุฒิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103314   นางสาวธวัลรัตน์   คล้ายชม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103323   นางสาวนันทัชพร   รังษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103330   นางสาวปิยะธิดา   ลภัสมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103332   นางสาวพิกุลทอง   คุ้มประภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104307   นายมานิต   ทนานหริ่ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104317   นายสิรวิชญ์   กันธะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203105307   นายศุภณัฐ   ด้วงอินทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6204101306   นายไกรสนธ์   ผัดเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101318   นายธนโชติ   พงษ์ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101319   นายธนะรัชต์   ซ่ามยอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101322   นายนรภัทร   แคว้งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101327   นายบุณยวัฒน์   กวางต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101354   นายสรสิช   ไชยราษฎร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101355   นายสราวุฒิ   ภัทรภูวดล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101358   นายสิทธินันท์   ศิริจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204103301   นางสาวกมลพร   ประเสริฐพรสุทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103309   นางสาวมานิตา   วงค์ปะละ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6204105301   นางสาวกันยารัตน์   กมลสดใส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105303   นางสาวจุฑามาศ   ตาแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105305   นางสาวชนัญธิดา   ปิ่นแสงแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105308   นางสาวธันย์ชนก   สุยะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105309   นางสาวปริศนา   มหาวงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105310   นางสาวผไทมาศ   ใจฟู : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105311   นางสาวพรพรรณ   จันทร์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105312   นางสาวยลดา   ศิริรัตน์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204106310   นายธนดล   ท่าแก้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106316   นายพชร   สมบูรณ์ชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101313   นางสาวจินดารัตน์   พลอยเจ๊ก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101315   นางสาวชญาทิพย์   วงค์แฉ่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101317   นางสาวชนัญชิดา   อุดอ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101319   นางสาวชนิสรา   เหล็กมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101331   นายณัฐพล   มหาวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101339   นายทัพพสาร   ปริญาภัสร์สกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101341   นางสาวธนภรณ์   คำเขื่อน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101346   นางสาวธวัลรัตน์   โยกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101347   นางสาวธัญสุดา   ปัญญาใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101349   นางสาวธีรารัตน์   ฝั้นวีระ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101351   นางสาวนภัสสร   ตาละคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101352   นายนรภัทร   อิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101354   นายนัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101361   นางสาวพลอยไพลิน   ชั่งไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101366   นางสาวกัญจน์ณาภัทร   ชุมภูงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101367   นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา   อ่ำทิม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101369   นางสาวภิญญดา   ปันกุน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101371   นางสาววรัสยา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101376   นางสาวศศิภรณ์   กิมสอ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101381   นางสาวศุภมาส   เผือกเหลือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101395   นางสาวหทัยภัทร   ตังกุลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101402   นางสาวอัญญรัตน์   เชิงค้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101404   นางสาวอาริตา   วันแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101406   นางสาวเอกวลี   ธีรฐิติธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   แสนยศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105399   นายบรรณสาร   ใสนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101303   นางสาวกมลฉัตร   เพ็ชร์วงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101304   นางสาวกฤติยา   สุยะแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101309   นางสาวกีรติกา   ธิทะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101312   นางสาวแก้วมรกต   พวงเพชรสว่าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101363   นางสาวนิติพร   ชมชวน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101375   นายพัชรพล   ดวงดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101381   นายพุฒิพงษ์   ยานะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101383   นายภาณุวิชญ์   บุญเถาว์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101391   นายฤกษ์ดี   อุดมทิพย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101418   นางสาวหทัยภรณ์   ถมยาพันธ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101420   นายอนุรักษ์   กันทะคีรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101427   นางสาวอาทิติยา   โสภี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101428   นางสาวอาริญา   วันนิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101429   นางสาวอุมาภรณ์   พิริ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101430   นางสาวกัลยรัตน์   ก๋าใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101435   นายนนทัช   เกิดแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102308   นางสาวกัญญารัตน์   สุขประโคน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102349   นางสาวธิดารัตน์   สุพรรณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102396   นายศศิกิจจ์   รัตนมงคล : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102443   นายธวัชชัย   คำนุ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206103002   นางสาวขวัญชนก   สาสิงห์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103003   นางสาวคัทรียา   ปาโน : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103004   นางสาวคำน้อง   หอมใส : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103007   นางสาวจันทภา   เสน่ห์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103008   นางสาวจันทร์ศรี   จิตพิสมัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103009   นางสาวจุฑามณี   ทันนิเทศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103010   นางสาวชฎาธาร   โมกสุวรรณ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103011   นางสาวชุติกาญจน์   ปันติ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103014   นางสาวณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103015   นางสาวดวงเดือน   ลุงยุ่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103017   นายนรนารท   ใสพิมพ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103018   นางสาวนรีธาร   ผลเพิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103020   นางสาวประภัสสร   อินสูนย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103021   นางสาวพรนารัตน์   ทิศเสถียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103022   นางสาวพัชนีย์   โปทาดุก : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103023   นางสาวพัชราภา   เพียนทำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103024   นางสาวพัณณิตา   ขวัญแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103025   นางสาวพุทธิดา   ยาวิชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103026   นางสาวภาวิดา   ใจจริม : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103030   นางสาวรุ่งทิวา   มูลทุ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103033   นางสาววารุณี   สืบสิงห์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103035   นางสาวศศิกานต์   จำปีหอม : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103036   นางสาวศุภรัตน์   บุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103037   นางสาวสถิตย์ภรณ์   ฉิมกาญจนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103038   นางสาวสิริรัตน์   ศรีวิเชียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103039   นางสาวสุชัญญา   พงษ์โพธิ์ชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103040   นางสาวสุพนิดา   ศีตะจิตต์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103041   นางสาวสุพัตรา   นาเกลือ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103042   นางสาวสุภัสร   กิติบุตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103043   นางสาวชนัญชิดาวรณีนพคุณ   ตาชะนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103044   นางสาวสุวรรณี   ธรรมอมรศิริ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103046   นางสาวอทิตยา   เขียวแสน : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103050   นางสาวเอื้ออารี   วิชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103311   นางสาวกุลณัฐฐา   พรหมกุลพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206104311   นางสาวณัฐณิชา   มะโนแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104313   นางสาวธนภรณ์   สิงหา : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104316   นางสาวธนิษฐา   มั่นดี : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104318   นางสาวธันย์ชนก   ทรายตา : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104319   นางสาวธันยพร   ซุยหาญ : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104322   นางสาวณกมล   นิยะสม : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104324   นางสาวนิรชา   หว่านพืช : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104325   นางสาวนิสา   พันธราช : การเงิน 6ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105305   นางสาวชุติมา   นำภา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105315   นางสาวพิชญา   ช้อยเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105319   นางสาวณัฐธิยา   สุขจิตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101032   นายพีรวิชญ์   อินแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101052   นายอภิสิทธิ์   รังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101058   นายอนิรุทธิ์   คันธรส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101306   นางสาวกุลจิรา   พันธุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101307   นางสาวกุสุมา   แหขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101309   นายไกรเดช   กิตติคุโณดม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101313   นางสาวจุฑามาศ   จอมกันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101314   นางสาวจุรีพร   ลึกวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101315   นางสาวเจียรนัย   จันทานี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101322   นางสาวณัฐชยา   สามัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101325   นางสาวณาฐเซียร์   เทรวิซาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101330   นางสาวแตงโม   มูหลิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101332   นางสาวทิพย์วรรณ   เขื่อนขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101333   นางสาวทิพรดา   ธิวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101337   นางสาวธวัลรัตน์   ใจปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101338   นางสาวธิดาพร   สิงขรค้ำจุน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101339   นางสาวธิดารัตน์   มาตุวงศ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101341   นางสาวนฤมล   บุญแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101342   นางสาวนลินี   นันตานลินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101345   นายปฏิภาณ   รักวงษ์ฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101350   นางสาวพรชนก   แตงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101354   นางสาวพัชรี   ศรเตโช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101355   นางสาวพิชญ์กานต์   โพธิยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101356   นางสาวพิมพ์ชนก   ถวายนิล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101361   นางสาวภริดา   เชอมือกู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101365   นางสาวมากีตาร์   แสนสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101366   นางสาวมาริสา   มาเยอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101367   นางสาวเมทินี   แสงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101369   นางสาวรุ่งทิวา   พยาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101372   นางสาววราภรณ์   วงค์แปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101375   นางสาววิลาสินี   แซ่จันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101376   นางสาววิไลรัตน์   บรรดาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101377   นางสาวศกลวรรณ   มากสรอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101380   นางสาวศศิประภา   โง่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101381   นางสาวศิริญญา   อุ่นปิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101383   นางสาวสโรชา   แซ่ตัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101384   นางสาวสิริรัตน์   โตยัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101385   นางสาวสุชาวลี   ใจรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101386   นางสาวสุทธิดา   คำปันวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101388   นางสาวสุนันทรน์   เชื้อหนองทอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101389   นางสาวอภิชญา   เป็งโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101393   นางสาวอัญชลี   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101394   นางสาวอารียา   วรเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101396   นางสาวณัฐฤทัย   แสนพยอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101397   นางสาวณิชากร   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101400   นางสาวนันท์นภัส   บริหาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101401   นางสาวปิยธิดา   หล้าคำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101403   นางสาวโศภิตา   แสงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102315   นางสาวปิยะนันท์   ผดุงสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102318   นางสาววรรณวิศา   เมืองสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102320   นางสาววาสนา   ภูมิลา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6212102311   นายเด่นภูมิ   มามาก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106307   นายณัฐพล   ลานกิ่ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106322   นายภูวเดช   วีระวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214101313   นางสาวจารุพักตร์   นพศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101316   นางสาวจิราภรณ์   ทลทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101371   นางสาวอาทิตยา   แม้นอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214102341   นายนิติพงษ์   บ่อแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102364   นายพีรภัทร   หล้าเขียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102384   นายศุภวิชญ์   กาลิกานนท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6215123307   นายเจษฎากร   ศรีประเสริฐ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123310   นายฐาปกรณ์   อุดมเพ็ชร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123311   นายณัฏฐกิตติ์   โพธา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123314   นายดนัยณัฏฐ์   วงศ์ธนอนันต์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123317   นายธนกร   เปอลอย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123320   นายธีรพล   พลวงงาม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123325   นางสาวปัณฑรีย์   ปิ่นกระโทก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123327   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   งอนไปล่ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123329   นายพลณฤทธิ์   ใจบุญ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123332   นายพิรภพ   ศรีวิไล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123334   นายพุทธิพงษ์   บงบุตร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123342   นายวีรชัย   เลาว้าง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123346   นายสหัสวรรษ   วงษาเนาว์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123354   นายอานนท์   ทับเพ็ชร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123357   นายธนกร   ดวงแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215124001   นางสาวกรกนก   มาศ์เลิง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124008   นายคเชนท์   สุกแดง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124019   นางสาวญานิกา   ขาวเอี่ยม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124024   นายทรงชัย   ถนอมวรกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน