ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6103101305   นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101347   นางสาวรัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101354   นางสาวศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101358   นางสาวอติยากรณ์   งามพลแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101364   นางสาวอารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103103332   นางสาวปรินญา   ล้านกันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103333   นางสาวปวันรัตน์   ฝ้ายเทศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103105307   นางสาวจิตรลดา   หล้าเตจา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6105101304   นายกฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102431   นายสิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101059   นายรณชัย   สุวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101066   นายอชิรวิชณ์   ถิ่นเถิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6201101001   นางสาวกรุณา   รัมมะนะกัจจะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101003   นายกอร์ปชัย   เจริญสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101005   นายกิตติพงษ์   อรัญปาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101007   นายจิร   ประดิษฐวนิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101008   นายชนาธิป   จันทร์ธีร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101009   นายชุติวัฒน์   ตั๊งถาวรการ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101014   นายธนากร   สงวนวนชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101015   นายธนาวุฒิ   อินต๊ะสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101016   นายธีรพล   มาเยอะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101017   นางสาวนพเก้า   เอื้อถนอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101018   นายนรินทร์   มูลเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101023   นายบดินทร์   ปฐมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101024   นายบุญญฤทธิ์   ช่วงทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101025   นายประทีป   กติกาธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101027   นายปัณณวัฒน์   หนองคำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101028   นายพงศธร   ปัจฉิมก้านตง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101029   นายพงษ์สิทธิ์   แก้วอันตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101032   นางสาวพิยดา   เครืองรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101033   นายพิเศษ   เอื้อวิบูลย์ศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101034