ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6201102474   นายอิศรพงศ์   ไชยตน : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6201113305   นายคฑาวุธ   มูลเหล็ก : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6201113310   นายโชคชัย   มณีวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6201113320   นายปรัชญา   ปราบหงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6201122002   นายก้าวศิริ   เกตุเหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201122008   นายชญานนท์   เมฆสีสวย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6204101303   นายกรประเสริฐ   เอี่ยมประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204109301   นายธรรศพงศ์   สายบุญผาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2ชั่วโมง
6206102420   นางสาวอรพินธ์   ฟีสันเทียะ : การตลาด 2ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101319   นายชัชชัย   แก้วเณร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101336   นายธนาทัช   ศิวพรอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106307   นายณัฐพล   ลานกิ่ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106310   นายธนกฤต   ขาปั๋น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106317   นายพงศธร   กิติกาศ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106321   นายภูธเนศ   ขันปิงปุ๊ด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106322   นายภูวเดช   วีระวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106324   นายรัชนันท์   ดวงใส : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106325   นายรัตนพล   ขอนทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106328   นายวิศรุต   บุญมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106329   นายศิระศักดิ์   ตันมล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106330   นายศุภกิจ   สิทธิเดช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106333   นายอภิสิทธิ์   นามเหลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222101384   นายพิธพัฒน์   สีเขียว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222101407   นายวัชรพล   ปัดมะริด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222101408   นายวัชระ   ไชยเมืองชื่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6222101419   นางสาวศุภรดา   แสงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6222101427   นายสหรัฐ   สูบกำปัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222101438   นายอนุรุท   ตีที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6222101439   นายอภิรัตน์   ฤดีมรดก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6222101443   นางสาวอารยา   นันทเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง