ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102324   นางสาวธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 5ชั่วโมง
6106105320   นายบุญฤทธิ์   สว่างพัฒนกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6109101066   นายอชิรวิชณ์   ถิ่นเถิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6109101345   นางสาวปองศธร   ปิ่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6201101001   นางสาวกรุณา   รัมมะนะกัจจะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101012   นางสาวณัฐพร   จินดาทะจักร์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101013   นางสาวดวงหทัย   เมียดเตียบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101017   นางสาวนพเก้า   เอื้อถนอม : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101018   นายนรินทร์   มูลเทพ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101020   นางสาวนันธิญา   คำเมฆ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101022   นางสาวน้ำฝน   บัวธนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101026   นางสาวปรางวลัย   หินทอง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101031   นางสาวพรทิพย์   จักรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101032   นางสาวพิยดา   เครืองรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101033   นายพิเศษ   เอื้อวิบูลย์ศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101035   นางสาวภัณธิตา   จันทร์ชื่น : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101036   นางสาวภัทรติยา   โนมายา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101039   นางสาวรังสิมา   ยารังษี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101041   นางสาวลัดดาวรรณ   ถินคำเชิด : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101042   MissLysoung   Lim : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101046   นายศักดิ์นรา   ปะสาวะถา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101047   นางสาวศิริพร   มงคลเกียรติคีรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101049   นายสาธิต   อุ่นใจ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101050   นายสิทธิชัย   กวางทู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101052   นายสุทธิพงษ์   จันทร์ศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101054   นางสาวสุวิภา   เจาะจันทร์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101055   นางสาวอนิตยา   เขียวนุช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101056   นายอนุวัฒน์   ถาวร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101057   นางสาวอรุณี   รัตนเริงวิทย์กุล : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101058   นางสาวอิศราภรณ์   สุทธศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201102488   นางสาวสิริรัตน์   หนูทอง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125308   นายชลสิทธิ์   สมสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125326   นางสาวนิรชา   สุขพระนพรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125342   นายภูรี   ปรากฏดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125345   Mr.Litthixay   Latsavong : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6201126321   นางสาววสกมล   มูลรส : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6203104305   นางสาวพรพิมล   อุ่นเรือน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104306   นางสาวพิมลนาฏ   สอนจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104315   นางสาวศิริรัตน์   สวนมูล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104319   นางสาวสุภาวดี   ชนกเศรณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6204101302   นายกรเกียรติ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101306   นายไกรสนธ์   ผัดเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101308   นายจารุกิตติ์   ธีระสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101316   นายณัฐวุฒิ   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101327   นายบุณยวัฒน์   กวางต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101334   นางสาวพรชนก   ชัยมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101338   นางสาวเพ็ญลักษณ์   บุญพูน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101345   นางสาวรังสิมา   แก้วโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101359   นายสืบพงษ์   พลายประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101363   นายอัศวิน   วัฒนาประดิษฐชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101366   นางสาวภิรญา   ภูริชัยธำรง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101367   นายบัญญพนต์   ชัยปรีชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204102302   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาดีมีสุขศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6204104305   นางสาวหมวย   หอมชื่น : สถิติ 2ชั่วโมง
6204106301   นายกรกต   ดวงแก้วกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106302   นายกรณ์พงศ์   จำปาจิรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106304   นางสาวณัฏฐพร   ศิริบูรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106306   นางสาวณัฐธยาน์   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106307   นายณัฐพงศ์   วาจามธุระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106310   นายธนดล   ท่าแก้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106322   นางสาววันวิสา   ประดิษฐอุกฤษฎ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106323   นายศรายุทธ์   ราชฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204106333   นายอิทธิพล   ครรชิตสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205101361   นางสาวพลอยไพลิน   ชั่งไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6206101302   นางสาวกนกสิริ   คงศาตรา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101309   นางสาวกีรติกา   ธิทะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101312   นางสาวแก้วมรกต   พวงเพชรสว่าง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101344   นายธนกร   เทพเครือ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101351   นางสาวธัญภัค   อุดมศรี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101363   นางสาวนิติพร   ชมชวน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101372   นางสาวพรพนิต   เก็ดสราพร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101373   นางสาวพรรณประภา   ปาภูเขียว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101397   นางสาววัชราภรณ์   ศรีพรหมษา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101423   นางสาวอรยา   ตาป้อ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101433   นายณธกฤต   วงศ์ว่องการ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101435   นายนนทัช   เกิดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102340   นางสาวทักษอร   อภิรักษ์ชนะโชค : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102368   นายพัฒนากร   เจริญทรัพย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102379   นายภูธดล   พรกนกโสภณ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102414   นางสาวโสภิญญา   กรัดทาน : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102416   นางสาวอทิตยา   สิงห์เถื่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102417   นางสาวอโนชา   เงินยิ่ง : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102420   นางสาวอรพินธ์   ฟีสันเทียะ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102429   นายจิรวัฒน์   จริยา : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102431   นายณัฎฐวัฒน์   จบถิ่น : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102433   นายนฤเบศฐ์   ฉัตรหลวง : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102434   นายพงศ์เดช   เหล่าพานิช : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102441   นายอธิพล   ตั้งตรีธารทิพย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102453   นางสาวสโรชา   มะลิวรรณ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206103378   นางสาวฤทัยรัตน์   อย่างคุณธรรม : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103379   นางสาววนิดา   สังข์น้อย : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103380   นางสาววรลักษณ์   หลินศุวนนท์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103388   นางสาววิไลวรรณ   เกษมบริบูรณ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 2ชั่วโมง
6209101002   นางสาวกิ่งดาว   กุลจิรามั่นคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101008   นางสาวจิราวรรณ   คุณหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101009   นางสาวจิลมิกา   คงประกอบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101015   นางสาวณัฐภัสนันทน์   จอมส่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101018   นางสาวดารารัตน์   พันธน่วม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101025   นางสาวนุจนีย์   คาจู : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101026   นางสาวบุณฑริกา   มาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101028   นางสาวปวันรัตน์   รักบางบูรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101031   นางสาวพรทิพย์   ภารดีสดใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101035   นางสาวภาวินี   หลงกูนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101040   นางสาววิชุดา   จันทรยุทธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101050   นางสาวแสงพร   คำมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101055   นางสาวอรณิชา   ขจรขจายกิตติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101330   นางสาวแตงโม   มูหลิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101365   นางสาวมากีตาร์   แสนสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101366   นางสาวมาริสา   มาเยอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102307   นายธงชัย   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102320   นางสาววาสนา   ภูมิลา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102330   นายออมสิน   แก้วนก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6212106301   นางสาวกัลญา   เวียงบรรพต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6212106311   นางสาวธัญจิรา   เรือแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6214101312   นายจักรภัทร   ดอกแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6214101360   นางสาวศุภกานต์   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6214101375   นางสาวชลธิชา   คงรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102312   นางสาวจิตติยา   บุญเลิศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102336   นางสาวนรินทิพย์   ชัยตาแสง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102339   นางสาวนัทธมน   จินใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102343   นางสาวปภาวดี   หัสสา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102344   นายปรัตถกร   สุรินทร์แก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102345   นางสาวปรางค์ทิพย์   ตันบุตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102347   นางสาวปวีณา   ก้านเหลือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102349   นางสาวปานชีวา   ศรีนามบุรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102373   นางสาววรัญรัตน์   พูลสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102381   นายศรัณย์   จันทร์แดง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102384   นายศุภวิชญ์   กาลิกานนท์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102386   นางสาวสรุดา   กระจับเงิน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102392   นายสุดเขต   สีจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102408   นายอานนท์   ชัยชาติ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6215123320   นายธีรพล   พลวงงาม : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215123327   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   งอนไปล่ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215123340   นายฤทธิเบส   ดวงชัย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215124004   นายกฤตภาส   ปันวิวัฒน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124007   นายไกรสิทธิ์   เชื้อสมเกียรติ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124014   นายเจษฎา   ประธานราษฎร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124017   นายชาญณรงค์   การินตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124023   ว่าที่ร้อยตรีดนุนัย   วรธนาศัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124024   นายทรงชัย   ถนอมวรกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124028   นายธวัชชัย   ก้อนแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124030   นายนพคูณ   ก้อนแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124032   นายนันทวัฒน์   คำยอย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124037   นายพิชญุตย์   ชัยวรรณ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124039   นายพีรณัฐ   ศรีตะปัญญะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124043   นายภัทรพงศ์   ยอดยัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124044   นายภาณุพงศ์   ศิริปัน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124049   นายรพีพล   ทรัพย์พาลี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124064   นายศราวุฒิ   จันทร์ย้อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124066   นายศุภโชค   จองทุน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124067   นายศุภสิทธิ์   อภิมุขเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124076   นายสุรเดช   รุ่งทอง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124079   ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์   แก้วมูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124080   นายอนุชา   นันติ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124083   นายอภิเศษ   - : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124084   นายอธิษฐณัฏฐ์   สิญจวัตร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124096   นายเมธาวัฒน์   วิชารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124100   นายสิทธิชัย   ดีจันทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6215124101   นายเอกราช   ขอบขันคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 5ชั่วโมง
6218102308   นางสาวขวัญณรางค์   พุ่มเพชร : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102309   นายขวัญเมือง   ศรีคำ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102314   นางสาวจุฑามาศ   จอมจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102316   นางสาวจุฬารัตน์   อภัยกาวี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102325   นายฐิติวัสส์   อินต๊ะเสน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102333   นางสาวตวงทอง   ปาชนะวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6218102347   นางสาวนลินี   สืบสมุทร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102378   นายศรันย์   กาญจนรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6219102501   นางสาวกนกพรรณ   ตุงคบุรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6219102507   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ศรีทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง