ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708113307   ปุญญิศา   นิธิสมบัติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113302   ณัฐพงศ์   ตาใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113304   ธีรเชษฐ์   ศรีธรรมมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113305   นริศรา   โสภิตลี้วัฒนานนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113306   นุชา   ขันตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113307   บงกช   บุญบริบาล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113308   พงศกร   สิงห์ศาลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113309   ภมรศรี   แก้ววงค์วาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113310   ภานุพงศ์   รื่นถวิล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113311   ภูริณัฐ   เฉลิมวัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113312   มัทรชิมาพรรณ   ย้อยสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808113314   อภิวัฒน์   ทวีชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5908113302   ฐิติพงศ์   มาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5908113306   มิรันดา   จึงวานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5908113307   ศิริลักษณ์   สังขรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5908113308   สิทธาวุฒิ   มาสี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง