ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906104473   นางสาวอัจฉรียา   หลุยบุญเป็ง : การเงิน 4ชั่วโมง
6001102425   นางสาวภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102445   นางสาววรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102449   นางสาววราศิริ   ดีมืด : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001105309   นางสาวจันทวรรณ   กันถาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105324   นายชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105353   นายนนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105413   นายอนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6003104309   นายชาญณรงค์   กุลเพชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6003104325   นางสาวพิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6003104326   นายพีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6004102301   นางสาวกนกพร   นิลไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102310   นางสาวชนิกานต์   ช่วยกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6006101336   นางสาวชนกพร   หวานขัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101378   นางสาวธมลวรรณ   เรืองตื้อ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006102317   นายจตุรงค์   สัญญา : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102410   นายภานุพงษ์   เฉลิมสินสุวรรณ : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102416   นางสาวยูถิกามณฑา   อนุสนธิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6006103330   นางสาวเจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 4ชั่วโมง
6006105339   นายธนกร   จาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6012101346   นายบัณดิษฐ์   กันทะดา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012102305   นางสาวกานต์ธิดา   เลิศวิชยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6012102341   นางสาวนันทวดี   หอมแก่นจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6012106380   นางสาวอริศรา   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6014101302   นายกร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101379   นายอุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6015123309   นางสาวคณิตตา   จันทร์แดง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123311   นางสาวจินตรา   ขุยนาเพียง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123313   นางสาวจุฑาทิพย์   ปัญโญ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123338   นางสาวมนตกานต์   ไชยคำวัง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123379   นายวรวุฒิ   พูลเทียบรัตน์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123395   นายอนุวัฒน์   อุดนัน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102470   นางสาวสาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101105353   นางสาวเมธาวี   ลาภทิพย์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101113326   นางสาวมนธิรา   พิณโสดา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101124320   นายนพรัตน์   สายวงค์คำ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6103101353   นางสาวศิรินภา   เอื้อเจริญกุล : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6103101360   นางสาวอภิญญา   แพงไทย : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6103103317   นางสาวณัฐกานต์   รักเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6103103318   นางสาวณัฐณิชา   สมฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6103103358   นายศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6103103363   นางสาวสุภนิดา   สุวรรณกาศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102325   นางสาววิไลวัลย์   สาทรอัมพา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 4ชั่วโมง
6104103309   นางสาวฉัตรกาญจน์   จันทะพุธ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103336   นางสาวสุกัญญา   หมื่นชัยสิทธิ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 4ชั่วโมง
6104106302   นางสาวกัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106337   นายสถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101368   นางสาวภัทรวดี   เชื้อสายใจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105333   นางสาวธัญวรัตน์   การกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105341   นางสาวนุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105353   นายพงศกร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106101331   นางสาวฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101424   นางสาวมณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101428   นางสาวรัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102359   นางสาวนัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102404   นางสาวลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102414   นางสาววิลาวัลย์   คำยันต์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106103428   นางสาวศัตราภรณ์   ตุ้ยดี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103437   นางสาวสิริรัตน์   กุณะแสงคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104335   นางสาวชายิกา   มาซอย : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104393   นางสาวภาณุมาศ   ขุนหาญ : การเงิน 4ชั่วโมง
6108114301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : เกษตรป่าไม้ 4ชั่วโมง
6109101062   นางสาวฤชา   คำแหงพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101070   นางสาวสุกานดา   ดอนไพรศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109102323   นางสาวปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109102324   นางสาวปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109102345   นางสาวอคิราภ์   โนกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 4ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 4ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6112102302   นายเกียรติศักดิ์   วงค์ดวงใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6112102345   นายสราวุธ   สิทธิ์เชนทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6112107313   นางสาวพิมลวรรณ   หีบแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6114101326   นางสาวณัฐริกา   ห้าวหาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6114102317   นางสาวชุติกานต์   บุญชูช่วย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6115123349   นางสาวปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123397   นางสาวสุภารัตน์   ศึกเสือ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6118102301   นางสาวกนกอร   วิสุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6118102333   นายธนากร   สุยาลักษณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6118102334   นางสาวธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6118102343   นางสาวนิษฐ์ชญา   นวลวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6119102504   นางสาวณัฐรินทร์   ทะสุยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119102508   นายปรัชญา   กันทะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119102509   นางสาวปาริฉัตร   ภูริจารุยางกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103506   นางสาวชลดา   คำแหง : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103512   นางสาวปิยะฉัตร   พรมชาติ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103524   นางสาวอาทิตยา   ระวังยศ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101331   นายชณิลธร   โพธิ์แสงดา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6122101405   นางสาวรินรดา   สินอุดม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6122101406   นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6122101457   นางสาวอารยา   เขื่อนควบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122102020   นางสาวศิริลักษณ์   เพชรคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6201101003   นายกอร์ปชัย   เจริญสุวรรณ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101015   นายธนาวุฒิ   อินต๊ะสาร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101017   นางสาวนพเก้า   เอื้อถนอม : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101018   นายนรินทร์   มูลเทพ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101023   นายบดินทร์   ปฐมกลาง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101026   นางสาวปรางวลัย   หินทอง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101031   นางสาวพรทิพย์   จักรทอง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101037   นายภาคภูมิ   ขำคำ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101039   นางสาวรังสิมา   ยารังษี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101043   นางสาววลัยลักษณ์   ขุนโยธา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101046   นายศักดิ์นรา   ปะสาวะถา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101055   นางสาวอนิตยา   เขียวนุช : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101059   นายเอกสิทธิ์   เพิ่มปิก : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101309   นางสาวชนิดา   ผู้มีทรัพย์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101324   นางสาวนุชวรา   เมืองก้อน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101325   นางสาวปรียา   มานะ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102354   นายธนพงศ์   โมครัตน์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102403   นางสาวพิมพา   หลักทรัพย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102411   นายภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102431   นางสาววิชุดา   สืบชาติ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105314   นายธีรภัทร   สิงห์ตัน : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105328   นางสาววิลาณี   อุ่นใจ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105334   นายสุเมธ   มากคง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201105335   นายอภินัทธ์   กฤษประจัน : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113307   นางสาวชนิกา   ภูริทัตปัญญา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113309   นางสาวชลธิณี   วรรณสุภา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113311   นางสาวญาณิศา   ตาทา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113316   นางสาวปริยาภรณ์   แสนบุดดี : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201113317   นางสาวอภิญญา   พุทธกุล : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201122003   นางสาวเกสรา   กลิ่นบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122006   นางสาวจิรัญญา   บุญมั่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122011   นางสาวซอฟียะห์   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122012   นายฐาปกรณ์   ปั้นทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122028   นางสาวพรพรรณ   ศักดิ์ดารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122029   นายพลภัทร   สีสัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122039   นายภูรินท์   หล่มเหลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122040   นายภูวนัย   ใสแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122046   นายรัชการ   มีแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122047   นางสาวไรย์มี   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122050   นางสาววรางคณา   ชัยอุดม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122056   นายศุภเสกข์   ริ้วทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122058   นางสาวสิรินยา   แสงชุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122062   นายอภิสิทธิ์   เกิดผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122063   นายอรรถพล   ปาระคะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124308   นายวรกานต์   ทิพย์ชาติ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125346   นายวศิน   ศรีวันใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125355   นางสาวสุรภี   ลุงจาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6201126321   นางสาววสกมล   มูลรส : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6203101302   นายกฤษฎากร   บุญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101304   นางสาวเกษร   เจริญมงคล : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101306   นางสาวจันทนิภา   ชัยธีรเดช : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101310   นายชัยพร   ไชยคุณ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101312   นายชุติมันต์   ธรรมสอน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101317   นายธนพัฒน์   มีสนุ่น : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101320   นายธีระยุทธ์   พวงจีน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101321   นายนครินทร์   อินแสน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101325   นายนันทชัย   สอพอง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101327   นางสาวประภัสสร   เทพธรรม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101329   นางสาวปาณิศรา   หิรัญชาติ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101331   นายพีรพัฒน์   อุ่นทิ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101333   นางสาวภคไมย   มะโนใจ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101338   นายมณฑล   ปั้นเงิน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101343   นายวาชานนท์   ชิณโคตร : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101346   นายสมหวัง   พันทอง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101347   นายเสฎฐวุฒิ   สายทอง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101351   นางสาวอริสา   มีคง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101353   นางสาวอลิศรา   ยาเก๋ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102316   นางสาวรัชนีพร   ดวงแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102319   นายอนุสร   ธรรมวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102320   นางสาวอาพิมา   แซ่ชิน : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203103305   นางสาวขวัญชนก   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103308   นายชนาธิท   ขัตศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103313   นายทรงวุฒิ   พนมไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103314   นางสาวธวัลรัตน์   คล้ายชม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103319   นายนรินทร์   เป็งแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103322   นายนันทวัช   นามแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103327   นางสาวปนัดดา   สิทธิดุก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103343   นางสาวศศิวิมล   ภัคสิทธินันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103352   นางสาวภัณฑิลา   ศรีทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร