ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101353   นายปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6004101358   นายพสิษฐ์   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105338   นางสาวสุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 2ชั่วโมง
6104103308   นางสาวขนิษฐา   ภูจอมขาว : เคมี 2ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 2ชั่วโมง
6104103341   นางสาวอัญชลี   ศรีทานนท์ : เคมี 2ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 2ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104105304   นางสาวจันทร์จิรา   ขัติรัตน์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104105305   นางสาวชนากานต์   ทองเหลือง : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2ชั่วโมง
6104108304   นางสาวศิวิตา   มูลมาวัน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2ชั่วโมง
6104109307   นางสาวปรางณภัส   ศิลปเสริฐ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2ชั่วโมง