ผู้เข้าร่วม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101321   ชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101341   ธนพล   สิริธนาวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101347   นวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101372   พิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101378   ภานุมาส   จันตาระ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101426   หัทยา   ณ นคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   ขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   คมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   ทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   ธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   ประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   พงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   พีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   สุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   หนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010102312   ณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102323   นุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101013   ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 3ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 3ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101306   นางสาวเกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101316   นายชิติพัทธ์   ธรรมโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101318   นางสาวฐิติยา   อานุ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101320   นายณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101324   นายดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101325   นายดรัณภพ   สว่างไทยธวัช : การประมง 3ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101329   นางสาวธนวรรณ   ลิ้มประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101330   นายธนะวัฒน์   เจริญภักดี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101332   นายธนาวุฒิ   หมูคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101339   นายธีรศักดิ์   แก้วยองผาง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101340   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 3ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 3ชั่วโมง
6110101358   นางสาวเพียงฤทัย   อินทวิสัย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101365   นางสาวเยาวลักษณ์   วงค์เกษม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101368   นางสาววรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101369   นางสาววราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 3ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101384   นางสาวสุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101391   นางสาวอัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101393   นางสาวอุดมลักษณ์   มาตัน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102308   นางสาวชมพูนุช   เกตุสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102317   นางสาวณีรนุช   ต๊ะพิงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102324   นายธีรศักดิ์   การคนซื่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102354   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102358   นางสาวสุทธิรักษ์   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210101001   นายกษิดิ์เดช   หมื่นกล้าหาญผจญ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101002   นายเกียรติภูมิ   ตรีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101003   นายจักรกฤษณ์   สุขศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101004   นายจักรพันธ์   บานจะ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101005   นายจิรายุ   คิดประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101007   นางสาวฌัชญาฎา   พันธ์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101008   นายธนธรณ์   วงศ์สุวัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101009   นายธนาพร   พานุช : การประมง 3ชั่วโมง
6210101010   นายธัญญา   อาลักขิต : การประมง 3ชั่วโมง
6210101011   นายนราศักดิ์   อิ่นคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101012   นางสาวนรีภัทร   แก้วหนูนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101013   นางสาวนันทนา   จันทภาโส : การประมง 3ชั่วโมง
6210101014   นายนิพนธ์   ตีชัยรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101015   นายบุณวัทน์   บุญล้อม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101016   นางสาวเบญจมาศ   สนธิรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101017   นางสาวรวีภา   มีถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6210101018   นางสาววริษฐา   ไชยทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101020   นายสุนัย   นิลดาศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101023   นายหัสนัย   โชติรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101025   นายอินทรี   ทรัพย์สมบูรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101026   Mr.Channarith   Heng : การประมง 3ชั่วโมง
6210101027   นางสาวจิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101028   นายธีระศักดิ์   วิริยะพานิช : การประมง 3ชั่วโมง
6210101029   นายพสธร   งามสุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 3ชั่วโมง
6210101031   นายหัสนัยน์   เกี๋ยงศิลา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101304   นางสาวจินดารัตน์   ช่างหล่อ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 3ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 3ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101308   นางสาวณัชยา   โสภารินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101309   นางสาวณัฐฌา   ศรีละออง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101310   นายณัฐพล   ม่วงยิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101322   นายปวิน   คำราพิช : การประมง 3ชั่วโมง
6210101323   นายปัฐวี   โพธิ์ภักดี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101327   นายภูมรินทร์   สิงห์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101328   นายภูมิ   ถึงคุณ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101329   นายภูมิกร   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101333   นายวิธวินท์   ชุ่มมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101335   นางสาวศิริรัตน์   ศรีแสนตอ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 3ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 3ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210102301   นายกมลวัฒน์   เงาเกาะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102303   นายเกษมสันต์   สุขแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102304   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102309   นายณภัทร   สุขแสงพนมรุ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102310   นายณัฐพล   ต่ายโพธิ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102311   นายธนพล   ทับทิมศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102313   นายธีรดนย์   สารผล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102314   นายปฏิพัทธ์   ตาวัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102317   นายพศิณ   ธงชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102323   นายชนกานต์   ญาณสาร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102324   นายธิติพงษ์   ชาติไทย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102326   นายวันชนะ   ปัญญาฟู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102327   นายอิทธิพล   ภู่วนิช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง