ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102556   อัจฉริยะพร   คำชมภู : การตลาด 10ชั่วโมง
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5914101310   ณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5915123306   นางสาวกานต์ชนิต   ขุนแก้ว : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6001105328   ฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103363   ทศพล   เสนงาม : บัญชี 10ชั่วโมง
6101101328   ธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 10ชั่วโมง
6101101330   นงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 10ชั่วโมง
6101101365   ศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102464   สตรีรัตน์   เมืองทอง : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102483   สุภาภรณ์   ศิริงาม : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101125323   นายพันธกานต์   ปัญญามี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6101125324   ภรัณยา   น้ำเต้าทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6101125325   ภัครจีรา   ยอดป้องเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6101125329   มาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6101125337   ศุภกร   นรารุจนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6103102321   ปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6103102322   ปานตา   ปานอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104372   นิรชา   ก้อใจ : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104432   หทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 6ชั่วโมง
6122101375   นุสบา   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122101400   มนัชญา   จอมนงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง