ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6103102319   นางสาวบุษบรรณ   วงศ์สิงห์ขัน : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104382   นายพงศกร   คุณา : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104384   นางสาวพรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 10ชั่วโมง
6114101305   นางสาวกัญญารัตน์   พันตาคม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6114101319   นางสาวชนัญธิดา   บัวงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6122101316   นางสาวกุหลาบ   ทนงค์แผง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
6122101319   นางสาวเกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
6122101406   นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง