ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102349   นางสาวชนิดาภา   ชมภู : การตลาด 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102494   นางสาวสุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6006103330   นางสาวเจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6101101062   นางสาวเอื้องฟ้า   ธงภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102308   นายชัยธวัช   วงศ์สาโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102334   นางสาวยุพารัตน์   เครือวิเสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103441   นางสาวสุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 6ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6112102309   นางสาวชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102319   นางสาวธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102348   นางสาวอรจิรา   รินห้วยเสียม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102350   นางสาวอัครยา   สิทธิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102370   นางสาวอรพิน   สุดเฉลามาลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102373   นางสาวอัมรีย์   วิหคไพรวัลย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง