ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6101101309   นางสาวจุฑามาศ   ไชยราช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101311   นางสาวจุฑารัตน์   มามา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101312   นางสาวชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101319   นางสาวณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101350   นางสาวเพ็ญนภา   คำไส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101363   นางสาววิภาดา   พรมชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101124303   นายกฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124317   นายธีรภัทร   เทียมเทศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6105105303   นางสาวกิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105387   นางสาวศิรภัสสร   น่วมเพ็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105402   นางสาวสุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105411   นางสาวอัญชนา   คำซอนโยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105413   นางสาวจุฬารักษ์   ทองดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106103325   นางสาวชฎาพร   แก้วประภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   - : บัญชี 6ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101066   นายอชิรวิชณ์   ถิ่นเถิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101071   นางสาวสุชาดา   ธงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6122103008   นายณรงค์ฤทธิ์   คงมิยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง