ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901113314   ธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113325   ปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5905104393   สุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101358   พัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101391   รัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102342   ฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102366   ธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102385   นัดทิดา   มอญศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102387   นันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102398   ปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102406   เป็ณไท   ชมัฒพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102411   พัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102416   พิมพ์ลภัส   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102441   รุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102458   วิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102463   ศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102474   ศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102478   สมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102489   สุธีรา   ปาโท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102494   สุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102497   สุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102522   อรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6003103333   ปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103360   สมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6004101353   ปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101490   อาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102395   พิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102411   ภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103354   ณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6008106335   ธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101335   นลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102324   ระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6012102330   ดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102352   พัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102375   วุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102392   อนุเดช   แก่นทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012107349   อภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6015123311   จินตรา   ขุยนาเพียง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123317   ชฎาพร   นำภา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123340   นภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123366   ภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123368   ภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123376   รัตวรรณ   เทพรักษา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123391   สุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123392   สุภาพร   ขุนสันเทียะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123398   อังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015301001   Katherine De Asis   Bautista : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015301003   กานต์ธิดา   ขุนชิต : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102325   ธนกร   ชมวงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102330   ธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102346   เบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102348   ปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102366   ศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102370   สุพรรณษา   ใหม่เส็น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101305   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103341   นางสาวพิมพิดา   โชครวย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103343   นางสาวพุทรา   สังข์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103359   นางสาวสิรินารถ   คุณยศยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103370   นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 3ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101401   นายสิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101366   นางสาววาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6112106355   นายวรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123310   นางสาวจิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123315   นายชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123321   นายยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123325   นายณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123326   นางสาวณัฐนิชา   แก้วกัญญา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123389   นางสาวสมิตานันท์   พงษ์สุวรรณ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301001   MissAlissandra Pauline   Bautista Mariano : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301002   MissJennifer Tolentino   Casabar : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301008   Mr.Tran Van   Giang : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102318   นางสาวชนิกานต์   วิริยภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102322   นางสาวชาลิสา   ศรีถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102335   นางสาวธิดารัตน์   สมหวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101377   นายเบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง