ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102407   นางสาวพัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113325   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5905104393   นางสาวสุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101358   นางสาวพัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101391   นางสาวรัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102342   นางสาวฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102366   นางสาวธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นางสาวนนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102385   นางสาวนัดทิดา   มอญศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102387   นางสาวนันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102398   นางสาวปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102406   นายเป็ณไท   ชมัฒพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102416   นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102441   นางสาวรุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102463   นางสาวศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102478   นายสมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102489   นางสาวสุธีรา   ปาโท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102494   นางสาวสุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102522   นางสาวอรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103360   นายสมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6004101353   นายปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6008106335   นายธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นางสาวนงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101341   นางสาวนิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102324   นายระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102352   นางสาวพัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102392   นายอนุเดช   แก่นทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6015123311   นางสาวจินตรา   ขุยนาเพียง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123317   นางสาวชฎาพร   นำภา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123340   นางสาวนภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123366   นางสาวภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123368   นางสาวภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123376   นางสาวรัตวรรณ   เทพรักษา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123391   นางสาวสุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123392   นางสาวสุภาพร   ขุนสันเทียะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123398   นางสาวอังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015301001   MissKatherine De Asis   Bautista : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015301003   นางสาวกานต์ธิดา   ขุนชิต : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102325   นายธนกร   ชมวงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102346   นางสาวเบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102348   นายปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102366   นางสาวศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102370   นางสาวสุพรรณษา   ใหม่เส็น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103341   นางสาวพิมพิดา   โชครวย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103343   นางสาวณัฏฐ์ณรัณช์   วรชญกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103359   นางสาวสิรินารถ   คุณยศยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103370   นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 3ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101401   นายสิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101366   นางสาววาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6112106355   นายวรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123310   นางสาวจิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123315   นายชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123321   นายยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123325   นายณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123326   นางสาวณัฐนิชา   แก้วกัญญา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123389   นางสาวสมิตานันท์   พงษ์สุวรรณ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301001   MissAlissandra Pauline   Bautista Mariano : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301002   MissJennifer Tolentino   Casabar : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115301008   Mr.Tran Van   Giang : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102318   นางสาวชนิกานต์   วิริยภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102322   นางสาวชาลิสา   ศรีถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102335   นางสาวธิดารัตน์   สมหวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101377   นายเบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง