ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5918102347   นางสาวภควิณี   โอสถากุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6014102305   นางสาวกวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102306   นางสาวกานต์ชนก   เหล่าภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102309   นางสาวขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102327   นางสาวธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102328   นางสาวธัญญาภรณ์   พันชคาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102329   นางสาวธัญมาศ   ทาหน่อทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102338   นายปกรณ์ชัย   จักรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102345   นางสาวพิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102348   นางสาวภวิศา   อิ่มกระโทก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102349   นางสาวภัทรภร   คำดอนใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102351   นางสาวรัชชตวรรณ   บุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102352   นางสาวรุ่งอรุณ   จุลแวง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102365   นายศุภวรรษ   สันทราย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง