ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806105377   นางสาวรินรดา   กลิ่นบัวแย้ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905104376   วณิชยา   ศรีประวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 9ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 9ชั่วโมง
5906105308   นางสาวกัลยารัตน์   หล้าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5915123318   ฉัตรชัย   สุขเป็ง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5915123403   อภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5922101392   วีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6006101357   ณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101424   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006102412   ภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 9ชั่วโมง
6006102423   ราชานันท์   บุญศิริ : การตลาด 9ชั่วโมง
6006103042   ฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 9ชั่วโมง
6006104443   อัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 9ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101372   วิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6015123372   เมรียา   ลาดปาละ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6101101048   นางสาววัลลิภา   วิทยาพงษ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6101105307   นายจิรพงศ์   คงมี : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6103103345   นายภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103367   นางสาวอมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103368   นางสาวอรปรียา   กันภัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104105305   นางสาวชนากานต์   ทองเหลือง : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106101440   นายวีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 9ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 9ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101338   นางสาวนัฐริการ์   บุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6110101330   นายธนะวัฒน์   เจริญภักดี : การประมง 9ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6112107316   นางสาวภูริชญา   สุวรรณศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6114101302   นายกรวิชญ์   อภัยโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114102305   นางสาวกัญญารัตน์   สายสวาท : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123359   นายภูชิสส์   เพ็งศิริ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123365   นายยุทธพิชัย   จันวันนา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123375   นายวิชชุกร   ลลิตพิสิฐ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123381   นายศิวกร   ทองคำ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123384   นายศุภวิชญ์   อายุมั่น : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6118102328   นายณัฐพล   หงษ์สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6122101390   นายพลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6122101419   นางสาววิชยา   บุญเจริญตั้งสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง