ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101022   นางสาวนภาภรณ์   สมจิตชมไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101032   นายพสธร   สมโภชน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101062   นางสาวเอื้องฟ้า   ธงภักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101310   นางสาวจุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101314   นางสาวซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101340   นางสาวเปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101374   นางสาวสุพิณ   วนาเฉลิมเครือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102338   นายชาญชัย   อาชาประดิษฐ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105301   นางสาวกรีชาดา   พรมวงษ์ป้อ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105311   นางสาวชนากานต์   อุสา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105312   นางสาวชุติกาญจน์   คนยัง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105313   นางสาวณัฏฐ์นรี   สอนทรัพย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105315   นางสาวณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105317   นางสาวณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105318   นางสาวณิชา   ตรัสงาม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105330   นางสาวนัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105349   นางสาวพิมลรัตน์   เขื่อนข่าย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105352   นางสาวมัทธริกา   อินต๊ะวิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105354   นางสาวยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113304   นางสาวกมลรัตน์   จังอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113305   นางสาวกรณิการ์   หมีดง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113311   นางสาวญาณิศา   สมไธสง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113312   นางสาวณัฐพัชร์   สีโณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113313   นางสาวดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113326   นางสาวมนธิรา   พิณโสดา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113337   นายสุรชัย   ลือชา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101125316   นางสาวณัฐวดี   สุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125325   นางสาวภัครจีรา   ยอดป้องเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126304   นางสาวฐิติรัตน์   ปัญญาอุด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102304   นางสาวจันทรัสม์   ชิดโพธิ์ทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102348   นางสาวอัณศยา   หออัมพวันวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102315   นางสาวธนพร   สาหร่ายรักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102316   นางสาวธัญชนก   ประณตพงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102320   นางสาวปิยะพร   เเย้มชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102328   นางสาวศินินธา   วงศ์ม่าน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104103301   นางสาวกมลนิตย์   สุภายอง : เคมี 3ชั่วโมง
6104103308   นางสาวขนิษฐา   ภูจอมขาว : เคมี 3ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 3ชั่วโมง
6104103312   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์ดำ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103314   นางสาวตวิษา   ปังสกุลยานนท์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103315   นางสาวทิพย์วรรณ   ปัตพี : เคมี 3ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103318   นางสาวนนทวรรณ   ชลาประเสริฐ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103319   นางสาวนฤมล   นามกันยา : เคมี 3ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 3ชั่วโมง
6104103327   นางสาวรุจิเรศ   มุธิตา : เคมี 3ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103330   นางสาววรรณวิสา   ประโยงค์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103339   นางสาวอรณี   เพชรดำ : เคมี 3ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105302   นางสาวกัญธิกา   จันทร์นพเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105314   นางสาวชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105349   นางสาวปิยฉัตร   อยู่นุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105378   นางสาววรรณวิษา   บัวซ้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105380   นางสาววริศรา   จันทร์เปียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105390   นางสาวสนธยา   เขื่อนคำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   นางสาวสัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105400   นางสาวสุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105411   นางสาวอัญชนา   คำซอนโยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101305   นางสาวกรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   นางสาวณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103001   นางสาวกมลวรรณ   มากล้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103006   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์   สุริยะมณี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103007   นางสาวจุฑามาส   ชำนาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103009   นางสาวฉันทนา   ขันพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103010   นางสาวชฎาทิพ   เกิดสา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103015   นางสาวชลิดา   นิลเชิดชูสกล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103016   นางสาวชวัลลักษณ์   คำเฮือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103019   นางสาวณัฐกานต์   คำอิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103021   นางสาวณัฐธิดา   เงินคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103029   นางสาวปุณจิราณัฐ   อุดจอมธนวิชญ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103034   นางสาวมัลลิกา   เป่าพิษ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103040   นางสาววริศรา   ศรีเจริญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103042   นางสาววาสนา   ยูระมาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103048   นางสาวสุพพัตรา   สระทองทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103051   นางสาวสุภาภรณ์   หลวงพันเทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103052   นายแสน   แซ่สง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103056   นางสาวอรศิริ   ใจคะจัด : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103324   นางสาวเจนจิรา   ถาวรคงสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103329   นางสาวชุติมา   คงความเพียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   ลุงจาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103342   นางสาวดาราภรณ์   สุจิรพจีกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103343   นางสาวดาเรศนารถ   ดาวสลับสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103378   นางสาวปิยาอร   สุภาวะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103379   นางสาวปุณชรัสมิ์   กาญจนเตมีย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103382   นางสาวพัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103384   นางสาวพัชรี   สายบุญยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103388   นางสาวพิราพรรณ   คำแปง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103396   นางสาวมนัญญา   รามการุณย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103399   นางสาวรวิภา   สกุลไพรวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103406   นางสาวลักษิกา   เเซ่หลี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103408   นางสาววรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103433   นางสาวศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104302   นางสาวกนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   นางสาวกัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6108114341   นางสาวพรวดี   อำไพภาสกุล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114376   นางสาวสุชานันท์   ชัยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114382   นางสาวอนงนุช   จำนงกูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114385   นางสาวอาทิตยา   เพ็ญสวัสดิ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6109101046   นางสาวปณิตา   รกไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101053   นางสาวพัชราวดี   แตงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101067   นางสาวศุภิศรา   ศิริวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101076   นางสาวอรญา   ประเมนาโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101348   นายพงศภัค   ธรรมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 3ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101380   นางสาวศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101387   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101303   นางสาวกฤษณา   ชัยนำบิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101315   นายธนพล   แรดสมศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101317   นางสาวธัญชนิต   จันทร์เขียว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101322   นางสาวนิมนญา   ปาลพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101325   นายปรัตถกร   แสงดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101327   นางสาวปิยฉัตร   ปันเต๋ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101334   นางสาวพิไลวรรณ์   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101335   นางสาวเฟื่องลดา   สิริแสง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101336   นางสาวภัทรวรรณ   ไข่ทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101345   นางสาวลักษมณ   จำปา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101354   นางสาวสรัสวดี   วังมงคล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101362   นางสาวหัสยา   อภิชาติ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102306   นางสาวเจนจิรา   ใจปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102307   นางสาวฉวีวรรณ   อินด้วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102309   นางสาวชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102319   นางสาวธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102320   นางสาวนภัสกร   อยู่ถมยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102325   นางสาวบุณยนุช   เกตุหอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102330   นางสาวพรนิพา   อุตตะโก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102331   นางสาวพิรญาณ์   ครุฑเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102333   นางสาวเรณุกา   กันยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102335   นายวนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102337   นางสาววลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102339   นางสาววิรีญาย์   เงินโก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102351   นางสาวอารีรัตน์   ศรีสุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106302   นางสาวกรรณ์ตัง   ถาวร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106312   นางสาวชุติมา   ธนพัฒน์ศิริ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106314   นายณภัทร   อยู่สุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106316   นายณัฐพล   กวางสบาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106331   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106335   นางสาวปฐมาวดี   กองลุน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106336   นายปรมัตถ์   ใจศิริ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106337   นางสาวปรางทิพย์   สมบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106348   นางสาวภัทรธิภา   หมู่ธรรมไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106354   นางสาวรัฐนันท์   คล้ายโพธิ์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106359   นางสาววิไลวรรณ   พวงทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106362   นายศักดิ์ดา   จ่าลุย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112107306   นางสาวณัฐชลาลัย   วิทยาอุดมพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6112107307   นางสาวณัฐธิตา   วิทยา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6112107319   นายศุภกร   วงษา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6114101309   นางสาวกุลกานต์   ทาจันทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101332   นายธนวัฒน์   เมฆคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101363   นางสาวภัคจิรา   ปันด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101369   นางสาวเมธาวรรณ   อาภรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101373   นางสาวเยาวลักษณ์   ไทยอู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101380   นางสาววรางคณา   สุวรรณศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101397   นางสาวสุธาสินี   ตุ่นตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102349   นางสาวภัทรภร   คำดอนใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102358   นางสาวศรัณย์ภัทร   กำแพงเพชร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102370   นางสาวอรพิน   สุดเฉลามาลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123309   นายวุฒิพงษ์   มอไก่ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123310   นางสาวจิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123329   นางสาวทิพย์วรารัตน์   รุ่งเรืองดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123332   นางสาวธนวรรณ   ศรีจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123339   นายธีรพงษ์   กาบเกี๋ยง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123370   นางสาววรรณกานต์   จันฟอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123377   นางสาววิยะดา   บุญมายศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123385   นางสาวศุภาพิชญ์   มะโนวรรณา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102332   นายธนธัญ   ราชตัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102335   นางสาวธิดารัตน์   สมหวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102366   นางสาวศิริตา   กาญจนามัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102372   นางสาวชญาณิศา   น้อยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102375   นางสาวสุภาวดี   คำมะฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119102510   นางสาวปาริชาติ   นุชเทียน : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119102512   นางสาวพิชชาภา   ธนาปิยวิศน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119103522   นายอธิศ   งานสุจริต : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101302   นางสาวกมลวรรณ   ทาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101312   นางสาวกิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101324   นางสาวจารุวรรณ   มากระโทก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101325   นางสาวจินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101329   นางสาวจุฑามาศ   พงษ์ธรรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101354   นายเตชสิทธิ์   จิตรบุตร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101358   นางสาวธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101362   นายธีรภัทร   คงปันนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101365   นางสาวนภัสวรรณ   วันเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101384   นางสาวปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101392   นางสาวพัชรมัย   เอี่ยมชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101417   นางสาววราภรณ์   นันลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101434   นางสาวสาริกา   อินต๊ะโมง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101444   นางสาวสุรีรัตน์   อุ่นวิเศษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101445   นางสาวสุวิชชา   วงศ์สุวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122103004   นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์เตมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง