ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 32ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 32ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 32ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5906103320   นางสาวขินหล้า   ลุงติยะ : บัญชี 32ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 32ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5912102396   สุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
5919102522   ภาวินี   สินศิริ : ภูมิสถาปัตยกรรม 32ชั่วโมง
6001101004   ฉัตรวรินทร์   ชุ่มกลาง : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6001102413   พิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001102469   ศิริรัตน์   พรมสวัสดิ์ : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001102481   สิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
6001122002   กฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 32ชั่วโมง
6005101334   ธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
6006103407   พรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 32ชั่วโมง
6012102366   รัตติยา   ชาญชำนิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
6012106362   ศดานันท์   ศรีอำคา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 32ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 32ชั่วโมง
6101332005   นางสาวสมฤทัย   ตันโห : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 32ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 32ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 32ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 32ชั่วโมง
6109101350   นางสาวพิมพ์ชนก   บวรรัตน์กรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 32ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 32ชั่วโมง