ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102434   นางสาวพรปวีร์   อริยะเครือ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 12ชั่วโมง
5904101378   สุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906102346   เจียรนัย   ไชยยานะ : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102395   นางสาวธัญหทัย   สุทาสิทธิ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 31ชั่วโมง
6012101309   นภัทร์ธมณฑ์   นาสินสอน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6015123323   ฑิตยา   รู้ชั้น : พลังงานทดแทน 31ชั่วโมง
6015123389   สุทธิพร   ทำของดี : พลังงานทดแทน 31ชั่วโมง
6103101331   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 31ชั่วโมง
6103102317   นางสาวนิศานาถ   โปทากาศ : วิศวกรรมอาหาร 31ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31ชั่วโมง
6104105305   นางสาวชนากานต์   ทองเหลือง : คณิตศาสตร์ 31ชั่วโมง
6105101302   นายกตัณณ์   ไชยพรมมา : รัฐศาสตร์ 31ชั่วโมง
6105101360   นางสาวพัชรชรัตน์   อินต๊ะเครือ : รัฐศาสตร์ 31ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 31ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 31ชั่วโมง
6110101338   นายธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 31ชั่วโมง
6114101310   นางสาวฐิติชญาณ์   แข็งแรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 31ชั่วโมง
6115123333   นายธนวัฒน์   เพียรประกอบ : พลังงานทดแทน 31ชั่วโมง
6115123381   นายศิวกร   ทองคำ : พลังงานทดแทน 31ชั่วโมง
6122101385   นายพงศธร   กองลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 31ชั่วโมง
6122101419   นางสาววิชยา   บุญเจริญตั้งสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 31ชั่วโมง