ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101301   กรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101308   เกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101310   เกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101311   จิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101313   ชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101316   ณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101319   ทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101323   ธนัยนันท์   จิระพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101331   นาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101333   ปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101336   พยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101339   พันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101340   พันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101346   แพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101348   ภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101354   มงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101358   ฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101372   ศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101380   สุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101385   สุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101301   กนกพร   ผ่องใส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101302   กนิษฐา   บุญเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101303   กมลเทพ   เทพผง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101304   กรรวี   จันทสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101305   กรวิชญ์   เชิงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101306   กริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101307   กฤตชญา   ศิริพฤกษชาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101309   กาญจนา   เก่งกาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101315   คริสแบร์   บานี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101318   จามรี   อภิวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101319   จิตติ   พัชญะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101321   เจนณรงค์   อิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101322   ชาญวุฒิ   จายะกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101323   ชาตรี   ใจเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101324   ชานนท์   กันหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101326   ฐิติกร   สวัสดิ์สุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101327   ฐิติสรร   วชิระอรุณวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101329   ณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101330   ณัชภรณ์   แจ้งมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101331   ณัฐกร   บุรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101332   ณัฐกฤต   กองใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101333   ณัฐเกียรติ   พัสดุ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101335   ณัฐภัทร   บุญชุ่มใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101336   ณัฐยศ   ผิวศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101337   ณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101340   ดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101342   ทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101346   ธนายุทธ   บังเมฆ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101347   ธนารุจณ์   ล่ำแน่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101351   นวพล   นรเดชานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101353   ปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101354   ปริศนา   ขอบเมืองฮาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101355   ปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101356   พงศธร   สร้อยอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101358   พสิษฐ์   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101360   พีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101361   พุฒิชัย   แก่นจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101363   ภัคพล   บำรุงเกียรติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101365   ภาสกร   เหมืองทองมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101367   มาริษา   พิมพ์ศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101369   ยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101371   รสศรินทร์   บุญรอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101372   รัชชานนท์   อินสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101373   วรพรรณ   อ่อนเอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101374   วรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101375   วรัญชลี   คณารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101376   วโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101377   วิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101381   ศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101383   ศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101384   สกลรักษ์   อรุณรุ่งโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101386   สุทธิพร   ขัติปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101387   สุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101388   สุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101390   สุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101393   อนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101394   อภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101397   ออมสิน   หงษ์อ่อนสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101399   อินทนนท์   คูคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6004101400   สิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 33.5ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101302   นางสาวกนกวรรณ   บะคะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101307   กิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101308   กิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101310   จตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101311   จตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101313   จิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101315   ชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101316   ชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101317   ชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101322   ณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101323   ณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101324   ณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101326   ณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101327   ณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101328   ณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101331   ทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101333   นายธนกฤต   อุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101334   ธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101335   ธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101336   นายธนพล   อิ่มทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101337   ธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101338   ธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101340   ธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101342   ธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101344   นภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101345   นลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101346   นุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101347   นายบรรณสิทธิ์   สิมะพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101348   เบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101350   ปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101352   ปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101357   พฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101358   พฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101359   พัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101360   พิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101362   พีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101363   นายพืชมงคล   อินทานุวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101366   ภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101367   ภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101368   ภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101370   รัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101371   รัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101373   วรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101376   วันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101377   วุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101378   ศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101379   ศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101382   นางสาวศิวนันท์   บูรณ์เจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101385   สถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101388   สาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101392   สุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101393   สุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101394   สุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101396   สุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101397   สุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101399   สุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101400   หัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101401   อริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104101402   อารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33.5ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 33.5ชั่วโมง