ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6103101338   นายพีรภัทร์   เสาะสาย : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106105003   นางสาวกุลธิดา   สายบุญยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6106105010   นางสาวดรุณี   บุญสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6106105011   นางสาวดวงลดา   ดวงใย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6106105019   นางสาวพรปวีณ์   คงกลัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6106105026   นางสาวสุธาลินี   รัตนาภรณ์ตระกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6114102340   นางสาวปรียาภรณ์   ชมพบ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6114102342   นางสาวพฤกษา   ผานุกูล : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง