ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
6101105311   นางสาวชนากานต์   อุสา : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101105315   นางสาวณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6103103346   นางสาวมณธิยา   ใจดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103348   นางสาวมินตรา   อินตาคง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103352   นางสาววรรณกานต์   วงศ์ป้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6106102388   นางสาวภัทรสุดา   สังข์ลักษณ์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103378   นางสาวปิยาอร   สุภาวะ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 9ชั่วโมง
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6114102309   นางสาวขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6114102349   นางสาวภัทรภร   คำดอนใจ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6122101339   นางสาวฐิดารัตน์   สิทธิเป็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6122101348   นางสาวณัฐภาวี   หนูจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง