ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101372   นางสาวศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103378   นางสาวปิยาอร   สุภาวะ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103441   นางสาวสุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 9ชั่วโมง