ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905101318   นางสาวจุฬารัตน์   อุ่นคำ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905101352   นางสาวปาริฉัตร   กาวิล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6006102328   นายฉัตรชนก   ผู้ประเสริฐผล : การตลาด 2ชั่วโมง
6006102341   นางสาวณัฐฑริกา   แก้ววงศ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6006104362   นางสาวนัธวรรณ   กันทา : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104384   นางสาวพิมพ์นภา   เมืองคำ : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104416   นางสาวศุภาพิชญ์   ขาวผ่อง : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104417   นางสาวสโรชา   สอนประดิษฐ์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104423   นางสาวสุพัตตรา   โกวฤทธิ์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 2ชั่วโมง