ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5900101307   นายพีทนนท์   พิริยะพาณิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5906101304   นางสาวกรกาญจน์   คำศิริชัยกุล : การจัดการ 2ชั่วโมง
6001122008   นายจิรายุ   ลิ้มประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122011   นายเฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122013   นางสาวฐิติรัตน์   ขำในเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122018   นายธงชัย   วงศ์อยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122042   นางสาวสุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122050   นางสาวอารีรัตน์   มั่นเสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122052   นางสาวขวัญชนก   เพชรทองด้วง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6101105369   นางสาวสุกัญญา   สงวนกลิ่น : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105369   นายภาณุภณ   อินทวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105382   นายวสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง