ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905104340   นางสาวทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104356   นางสาวปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6110101356   นายพีรัช   สิงห์เกษมศักดิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 4ชั่วโมง