ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905104340   ทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104363   พรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101348   ปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104356   ปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104394   ศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6110101356   นายพีรัช   สิงห์เกษมศักดิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 4ชั่วโมง